HP DeskJet D4100 user manual download (Page 55 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 106
8.
Kliknij przycisk
OK
, aby zamkn
ąć
okno dialogowe
Niestandardowy rozmiar
papieru
.
9.
Aby u
ż
y
ć
niestandardowego rozmiaru papieru, wybierz jego nazw
ę
z listy
rozwijanej
Rozmiar
.
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru
Dzi
ę
ki oprogramowaniu drukarki mo
ż
liwe jest drukowanie wielu stron dokumentu na
jednym arkuszu papieru. Oprogramowanie drukarki pozwala automatycznie zmienia
ć
rozmiar tekstu i obrazów w dokumencie, tak aby mie
ś
ci
ł
y si
ę
na stronie wydruku.
Aby wydrukowa
ć
wiele stron na jednym arkuszu papieru
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
.
3.
Z listy rozwijanej
Strony na arkuszu
wybierz liczb
ę
stron drukowanych na jednym
arkuszu papieru.
4.
Z listy rozwijanej
Kolejno
ść
stron
wybierz odpowiedni uk
ł
ad stron.
Podgl
ą
d kolejno
ś
ci stron wy
ś
wietlany jest w górnej cz
ęś
ci karty Funkcje.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Zmiana rozmiaru dokumentu
Wykorzystanie oprogramowania drukarki w celu drukowania dokumentu na papierze o
rozmiarze innym ni
ż
ten, który zosta
ł
okre
ś
lony dla tego dokumentu. Opcja ta jest
przydatna wtedy, gdy dokument zosta
ł
sformatowany do drukowania na papierze o
rozmiarze, którym u
ż
ytkownik aktualnie nie dysponuje.
Na przyk
ł
ad je
ś
li dokument zosta
ł
sformatowany dla papieru o rozmiarze Letter, ale
brakuje takiego papieru, mo
ż
na dokona
ć
wydruku na papierze o innym dost
ę
pnym
rozmiarze.
Zmiana rozmiaru dokumentu w celu drukowania na ró
ż
nych rozmiarach papieru
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
.
3.
Kliknij przycisk
Skaluj do rozmiaru
, a nast
ę
pnie z listy rozwijanej wybierz docelowy
rozmiar papieru.
Rozmiarem docelowym jest rozmiar papieru aktualnie u
ż
ywany do drukowania, a
nie rozmiar, dla którego dany dokument zosta
ł
sformatowany.
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Podgl
ą
d wydruku
Funkcja podgl
ą
du wydruku umo
ż
liwia wy
ś
wietlenie widoku drukowanego dokumentu na
ekranie komputera przed rozpocz
ę
ciem drukowania. Je
ś
li dokumenty nie wygl
ą
daj
ą
prawid
ł
owo, mo
ż
na anulowa
ć
zadanie drukowania i skorygowa
ć
ustawienia.
Aby wy
ś
wietli
ć
podgl
ą
d drukowanego dokumentu
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
lub kart
ę
Kolor
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
53
Sample
This manual is suitable for devices