HP DeskJet D4100 user manual download (Page 54 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 106
Druk w skali szaro
ś
ci
Aby drukowa
ć
w skali szaro
ś
ci
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Kolor
.
3.
Kliknij przycisk
Druk w skali szaro
ś
ci
.
4.
Wybierz opcj
ę
z listy rozwijanej
Druk w skali szaro
ś
ci
.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Ustawianie kolejno
ś
ci stron
Ustawienie kolejno
ś
ci stron decyduje o sposobie drukowania wielostronicowych
dokumentów.
Aby okre
ś
li
ć
kolejno
ść
stron
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Zaawansowane
.
3.
Kliknij pozycj
ę
Opcje dokumentu
, a nast
ę
pnie
Opcje uk
ł
adu
.
4.
Wybierz jedn
ą
z nast
ę
puj
ą
cych opcji ustawienia
Kolejno
ść
stron
:
Od pocz
ą
tku do ko
ń
ca
: Powoduje wydrukowanie pierwszej strony dokumentu
na ko
ń
cu. Ustawienie to zapewnia oszcz
ę
dno
ść
czasu, poniewa
ż
dzi
ę
ki niemu
nie ma potrzeby porz
ą
dkowania stron w dokumencie. Ustawienie to jest
odpowiednie dla wi
ę
kszo
ś
ci zada
ń
drukowania.
Od ko
ń
ca do pocz
ą
tku
: Powoduje wydrukowanie ostatniej strony dokumentu
na ko
ń
cu.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Ustawianie niestandardowego rozmiaru papieru
Do drukowania na papierze o specjalnym rozmiarze s
ł
u
ż
y okno dialogowe
Niestandardowy rozmiar papieru
.
Uwaga
Funkcja ta jest dost
ę
pna tylko dla niektórych rodzajów papieru.
Aby zdefiniowa
ć
niestandardowy rozmiar papieru
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
.
3.
Z listy rozwijanej
Rozmiar
wybierz opcj
ę
Niestandardowy
.
Zostanie wy
ś
wietlone okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru.
4.
W polu
Nazwa
wpisz nazw
ę
niestandardowego rozmiaru.
5.
W polach
Szeroko
ść
i
D
ł
ugo
ść
wpisz wymiary niestandardowego rozmiaru
papieru.
Poni
ż
ej tych pól wy
ś
wietlane s
ą
minimalne i maksymalne wymiary papieru.
6.
Kliknij jednostk
ę
miary:
Cale
lub
Milimetry
.
7.
Kliknij przycisk
Zapisz
, aby zachowa
ć
niestandardowy rozmiar papieru.
Rozdzia
ł
9
52
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices