HP DeskJet D4100 user manual download (Page 52 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 106
Drukowanie prezentacji
Opcja Drukowanie prezentacji s
ł
u
ż
y do drukowania dokumentów wymagaj
ą
cych
wysokiej jako
ś
ci, takich jak:
Listy
Ulotki
Folie
Wybieranie rodzaju papieru
W przypadku drukowania dokumentów wymagaj
ą
cych wysokiej jako
ś
ci zalecane jest
wybranie okre
ś
lonego rodzaju papieru.
Aby wybra
ć
okre
ś
lony rodzaj papieru
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
.
3.
Na li
ś
cie rozwijanej
Rodzaj papieru
kliknij opcj
ę
Wi
ę
cej
, a nast
ę
pnie wybierz
żą
dany rodzaj papieru.
4.
Kliknij przycisk
OK
.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Zmiana szybko
ś
ci lub jako
ś
ci druku
Urz
ą
dzenie HP Deskjet automatycznie wybiera ustawienie jako
ś
ci i szybko
ś
ci
drukowania w zale
ż
no
ś
ci od wybranego ustawienia rodzaju papieru. Mo
ż
na tak
ż
e
zmieni
ć
ustawienie jako
ś
ci wydruku, aby dostosowa
ć
szybko
ść
i jako
ść
procesu
drukowania.
Ustawienia jako
ś
ci druku
Szkic roboczy
— tworzony jest wydruk niskiej jako
ś
ci przy najwi
ę
kszej szybko
ś
ci
drukowania i najmniejszym zu
ż
yciu atramentu.
Szybka normalna
— tworzony wydruk ma lepsz
ą
jako
ść
ni
ż
w trybie szkicu
roboczego i drukowany jest szybciej ni
ż
w trybie Normalna.
Normalna
— zapewnia najlepsz
ą
równowag
ę
pomi
ę
dzy jako
ś
ci
ą
druku, a
szybko
ś
ci
ą
i jest najbardziej odpowiednie dla wi
ę
kszo
ś
ci dokumentów.
Najlepszy
— pozwala na uzyskanie najlepszej równowagi pomi
ę
dzy wysok
ą
jako
ś
ci
ą
, a szybko
ś
ci
ą
druku i mo
ż
e by
ć
stosowany do wydruków wysokiej jako
ś
ci.
W przypadku wi
ę
kszo
ś
ci dokumentów, tryb Najlepszy jest wolniejszy od trybu
Normalny.
Maksymalna rozdzielczo
ść
— optymalizuje rozdzielczo
ść
w jakiej drukuje
urz
ą
dzenie HP Deskjet. Drukowanie w maksymalnej rozdzielczo
ś
ci trwa d
ł
u
ż
ej ni
ż
drukowanie przy zastosowaniu innych ustawie
ń
i wymaga du
ż
ej ilo
ś
ci miejsca na
dysku. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Maksymalna rozdzielczo
ść
.
Aby wybra
ć
jako
ść
i szybko
ść
drukowania
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
.
Rozdzia
ł
9
50
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices