HP DeskJet D4100 user manual download (Page 51 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 106
Tworzenie skrótów drukowania
Oprócz korzystania z dost
ę
pnych skrótów drukowania, istnieje mo
ż
liwo
ść
tworzenia
w
ł
asnych.
Na przyk
ł
ad w przypadku cz
ę
stego drukowania na folii, mo
ż
na utworzy
ć
w
ł
asny skrót
drukowania wybieraj
ą
c skrót Drukowanie prezentacji, zmieniaj
ą
c rodzaj papieru na folie
do drukarek atramentowych HP Premium, a nast
ę
pnie zapisuj
ą
c zmodyfikowany skrót
pod inn
ą
nazw
ą
; na przyk
ł
ad Prezentacje na foliach. Po utworzeniu skrótu drukowania,
aby rozpocz
ąć
drukowanie na folii wystarczy wybra
ć
skrót zamiast za ka
ż
dym razem
zmienia
ć
ustawienia drukowania.
Aby utworzy
ć
skrót drukowania
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Na li
ś
cie
Skróty drukowania
kliknij skrót drukowania.
Wy
ś
wietlone zostan
ą
ustawienia drukowania wybranego skrótu.
4.
Zmie
ń
ustawienia drukowania na wymagane dla nowego skrótu drukowania.
5.
W polu
Podaj nazw
ę
nowego skrótu
wpisz nazw
ę
nowego skrótu drukowania i
kliknij przycisk
Zapisz
.
Skrót drukowania zostanie dodany do listy.
Aby usun
ąć
skrót drukowania
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Na li
ś
cie
Skróty drukowania
kliknij skrót, który ma zosta
ć
usuni
ę
ty.
4.
Kliknij przycisk
Usu
ń
.
Skrót drukowania zostanie usuni
ę
ty z listy.
Uwaga
Usuni
ę
te mog
ą
zosta
ć
wy
łą
cznie skróty utworzone przez u
ż
ytkownika.
Oryginalnych skrótów HP nie mo
ż
na usun
ąć
.
Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym
Funkcja Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym umo
ż
liwia szybkie uzyskanie
wydruków roboczych.
Aby korzysta
ć
z funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Na li
ś
cie
Skróty drukowania
kliknij opcj
ę
Drukowanie w trybie szybkim/
ekonomicznym
.
4.
Wybierz
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej
Opcja Drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej s
ł
u
ż
y do szybkiego drukowania dokumentów.
Dokumenty
E-mail
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
49
Sample
This manual is suitable for devices