HP DeskJet D4100 user manual download (Page 50 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 106
9
Wskazówki dotycz
ą
ce
drukowania
Oszcz
ę
dzanie czasu
Skorzystaj z karty
Skróty drukowania
.
Okre
ś
l
kolejno
ść
drukowania stron.
Oszcz
ę
dzanie pieni
ę
dzy
Skorzystaj z funkcji
Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym
.
Drukuj
wiele stron na jednym arkuszu papieru
.
Drukuj w
skali szaro
ś
ci
.
Drukuj
dokumenty dwustronne
.
Korzystanie z papieru fotograficznego HP Everyday w celu
zaoszcz
ę
dzenia
pieni
ę
dzy i atramentu
podczas drukowania zdj
ęć
.
Poprawa jako
ś
ci wydruków
Wy
ś
wietl
Podgl
ą
d
dokumentu przed wydrukowaniem.
Drukuj przy u
ż
yciu
niestandardowego rozmiaru papieru
.
Wybierz w
ł
a
ś
ciwy
rodzaj papieru
.
Zmie
ń
szybko
ść
i jako
ść
druku
.
Wy
ś
wietl
rozdzielczo
ść
drukowania
.
Uzyskaj najwy
ż
sz
ą
rozdzielczo
ść
wydruków dzi
ę
ki opcji
Maksymalna
rozdzielczo
ść
.
Zmie
ń
rozmiar
dokumentu stosownie do potrzeb.
Klawisze skrótów drukowania
Skróty drukowania s
ł
u
żą
do drukowania z wykorzystaniem najcz
ęś
ciej u
ż
ywanych
ustawie
ń
. Oprogramowanie drukarki zawiera kilka specjalnie zaprojektowanych skrótów
drukowania, które s
ą
dost
ę
pne na li
ś
cie Skróty drukowania.
Uwaga
Po wybraniu skrótu drukowania automatycznie zostan
ą
wy
ś
wietlone
odpowiednie opcje. Opcje te mo
ż
na zmieni
ć
lub pozostawi
ć
bez zmian.
Korzystanie ze skrótów drukowania
Na karcie Skróty drukowania dost
ę
pne s
ą
nast
ę
puj
ą
ce zadania:
Drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej
Drukowanie zdj
ęć
bez obramowania
Drukowanie zdj
ęć
z bia
ł
ym obramowaniem
Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym
Drukowanie prezentacji
Drukowanie dwustronne
Istnieje mo
ż
liwo
ść
tworzenia
w
ł
asnych skrótów drukowania.
48
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices