HP DeskJet D4100 user manual download (Page 49 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 106
3.
Umie
ść
papier do drukowania naprasowanek po prawej stronie zasobnika
wej
ś
ciowego. Strona przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w
ł
.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
Uwaga
Je
ś
li u
ż
ywany program umo
ż
liwia drukowanie naprasowanek, nale
ż
y
zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji dostarczonych razem z programem. W przeciwnym
wypadku nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie z poni
ż
szymi zaleceniami.
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
, a nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Jako
ść
druku
:
Normalna
lub
Najlepsza
Rodzaj papieru
: Kliknij przycisk
Wi
ę
cej
, kliknij opcj
ę
Papier specjalny
, a
nast
ę
pnie pozycj
ę
Papier HP do naprasowanek
.
Format
: Odpowiedni rozmiar papieru
3.
Kliknij kart
ę
Zaawansowane
.
4.
Kliknij przycisk
Funkcje drukarki
, a nast
ę
pnie ustaw parametr
Odbicie lustrzane
na
W
łą
czone
.
Uwaga
Niektóre programy do drukowania naprasowanek nie wymagaj
ą
ustawienia odbicia lustrzanego.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
47
Sample
This manual is suitable for devices