HP DeskJet D4100 user manual download (Page 48 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 106
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
, a nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rodzaj papieru
:
Zwyk
ł
y papier
Orientacja
:
Pionowa
lub
Pozioma
Format
: Odpowiedni rozmiar papieru
3.
Kliknij kart
ę
Zaawansowane
, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Funkcje drukarki
.
4.
Z listy rozwijalnej
Drukowanie plakatów
wybierz liczb
ę
arkuszy do drukowania
plakatu.
5.
Kliknij przycisk
Wybierz podzia
ł
.
6.
Sprawd
ź
, czy liczba wybranych cz
ęś
ci jest równa liczbie arkuszy do wydrukowania
plakatu i kliknij przycisk
OK
.
7.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie naprasowanek
Wskazówki
Podczas drukowania odbicia lustrzanego tekst i rysunki s
ą
odwracane w poziomie
wzgl
ę
dem obrazu na monitorze.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 12 naprasowanek.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
Rozdzia
ł
8
46
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices