HP DeskJet D4100 user manual download (Page 47 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 106
6.
Po wy
ś
wietleniu monitu umie
ść
wydrukowane strony w zasobniku papieru w sposób
pokazany na poni
ż
szym rysunku.
7.
Kliknij przycisk
Kontynuuj
, aby zako
ń
czy
ć
drukowanie broszury.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie plakatów
Wskazówki
Poszczególne fragmenty plakatu s
ą
automatycznie dzielone na pojedyncze
arkusze, które po wydrukowaniu mo
ż
na sklei
ć
w ca
ł
o
ść
. Po wydrukowaniu
wszystkich fragmentów plakatu nale
ż
y odci
ąć
brzegi arkuszy, a nast
ę
pnie sklei
ć
arkusze razem.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 100 arkuszy papieru.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
zwyk
ł
y papier po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona
przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
45
Sample
This manual is suitable for devices