HP DeskJet D4100 user manual download (Page 45 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 106
Drukowanie na kartach okoliczno
ś
ciowych
Karty okoliczno
ś
ciowe
Fabrycznie z
ł
o
ż
one karty nale
ż
y roz
ł
o
ż
y
ć
, a nast
ę
pnie umie
ś
ci
ć
w zasobniku
wej
ś
ciowym.
Najlepsze rezultaty mo
ż
na uzyska
ć
, u
ż
ywaj
ą
c papieru HP Greeting Card.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 20 kart.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Przekartkuj brzegi kart okoliczno
ś
ciowych, aby je rozdzieli
ć
, a nast
ę
pnie wyrównaj
brzegi.
4.
Umie
ść
karty okoliczno
ś
ciowe po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona
przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
.
5.
Wsuwaj karty do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
6.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu kart.
7.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
Uwaga
Je
ś
li u
ż
ywany program umo
ż
liwia drukowanie kart okoliczno
ś
ciowych,
nale
ż
y zastosowa
ć
si
ę
do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym wypadku
nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie z poni
ż
szymi zaleceniami.
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
, a nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Jako
ść
druku
:
Normalna
Rodzaj papieru
: Kliknij opcj
ę
Wi
ę
cej
, a nast
ę
pnie wybierz odpowiedni rodzaj
kart.
Format
: odpowiedni rozmiar kart
3.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie broszur
Drukowanie broszury powoduje automatyczn
ą
zmian
ę
rozmiaru stron i uporz
ą
dkowanie
ich w taki sposób, aby po z
ł
o
ż
eniu broszury kolejno
ść
stron by
ł
a prawid
ł
owa.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
43
Sample
This manual is suitable for devices