HP DeskJet D4100 user manual download (Page 44 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 106
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie ulotek
Wskazówki
W trybie rezerwowym nie nale
ż
y drukowa
ć
ulotek bez obramowania. W drukarce
zawsze powinny by
ć
zainstalowane dwie kasety drukuj
ą
ce.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
Nale
ż
y otworzy
ć
plik w programie i okre
ś
li
ć
odpowiedni rozmiar ulotki. Rozmiar ten
musi by
ć
zgodny z rozmiarem papieru, na którym b
ę
dzie drukowana ulotka.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 20 arkuszy papieru do
drukowania ulotek.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
papier po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona przeznaczona do
zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
.
3.
Je
ż
eli drukowane s
ą
ulotki bez obramowania nale
ż
y zaznaczy
ć
pole wyboru
Drukowanie bez obramowania
.
4.
Okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Jako
ść
druku
:
Najlepsza
Rodzaj papieru
: Kliknij opcj
ę
Wi
ę
cej
, a nast
ę
pnie wybierz odpowiedni papier
do drukarek atramentowych HP.
Orientacja
:
Pionowa
lub
Pozioma
Format
: odpowiedni rozmiar papieru
Drukowanie dwustronne
:
R
ę
cznie
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Drukowanie dwustronne
.
5.
Kliknij przycisk
OK
, aby wydrukowa
ć
dokument.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Rozdzia
ł
8
42
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices