HP DeskJet D4100 user manual download (Page 43 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 106
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
, a nast
ę
pnie okre
ś
l ustawienia drukowania w kolejno
ś
ci
podanej poni
ż
ej:
Format
:
13 x 18 cm (5 x 7 cali)
Rodzaj papieru
: Kliknij przycisk
Wi
ę
cej
, kliknij opcj
ę
Papier specjalny
, a
nast
ę
pnie pozycj
ę
etykiety HP na dyski CD/DVD
.
Jako
ść
druku
:
Najlepsza
3.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie na foliach
Wskazówki
Najlepsze efekty daje zastosowanie folii do drukarek atramentowych HP Premium.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 30 folii.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
folie po prawej stronie zasobnika. Strona przeznaczona do zadrukowania
powinna by
ć
skierowana w dó
ł
, a pasek samoprzylepny do góry, w stron
ę
drukarki.
4.
Ostro
ż
nie wsu
ń
arkusze folii do drukarki, a
ż
napotkasz opór, tak aby paski
samoprzylepne nie sklei
ł
y si
ę
ze sob
ą
.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu arkuszy folii.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Na li
ś
cie
Skróty drukowania
kliknij opcj
ę
Drukowanie prezentacji
, a nast
ę
pnie
okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rodzaj papieru
: Kliknij opcj
ę
Wi
ę
cej
, a nast
ę
pnie wybierz odpowiedni rodzaj
folii.
Rozmiar papieru
: Odpowiedni rozmiar papieru
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
41
Sample
This manual is suitable for devices