HP DeskJet D4100 user manual download (Page 42 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 106
3.
Na li
ś
cie
Skróty drukowania
kliknij opcj
ę
Drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej
, a
nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rodzaj papieru
:
Zwyk
ł
y papier
Rozmiar papieru
: Odpowiedni rozmiar papieru
4.
Kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie etykiet na dyski CD/DVD
Uwaga
Funkcja mo
ż
e by
ć
niedost
ę
pna w niektórych krajach/regionach.
Wskazówki
Najnowsze wskazówki dotycz
ą
ce drukowania mo
ż
na znale
źć
w instrukcjach
do
łą
czonych do etykiet na dyski CD/DVD.
Aby unikn
ąć
uszkodzenia drukarki, nie nale
ż
y wk
ł
ada
ć
arkusza etykiet na dyski CD/
DVD do drukarki wi
ę
cej ni
ż
jeden raz.
Nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e etykieta na dysk CD/DVD pokrywa ca
ł
y arkusz ochronny,
nie zostawiaj
ą
c odkrytych miejsc. Oddzielenie dowolnej cz
ęś
ci etykiety na dysk CD/
DVD od arkusza ochronnego przed rozpocz
ę
ciem drukowania mo
ż
e spowodowa
ć
uszkodzenie drukarki.
Nale
ż
y unika
ć
stosowania etykiet na dysk CD/DVD, które nie przylegaj
ą
do arkusza
ochronnego lub s
ą
pogniecione, zwini
ę
te lub uszkodzone w inny sposób.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 1 arkusz etykiet na
dyski CD/DVD.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
jeden arkusz etykiet na dyski CD/DVD po prawej stronie zasobnika
wej
ś
ciowego. Strona przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w
ł
.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Rozdzia
ł
8
40
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices