HP DeskJet D4100 user manual download (Page 41 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 106
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Uwaga
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony komunikat o braku papieru, w sekcji
Komunikat o braku papieru
mo
ż
na znale
źć
informacje na temat rozwi
ą
zania tego
problemu.
Drukowanie etykiet
Wskazówki
Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
wy
łą
cznie etykiet papierowych, plastikowych b
ą
d
ź
foliowych
przeznaczonych specjalnie dla drukarek atramentowych.
Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
tylko kompletnych arkuszy etykiet.
Nale
ż
y unika
ć
korzystania z arkuszy klej
ą
cych, pogniecionych lub odstaj
ą
cych od
podk
ł
adu.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 20 arkuszy etykiet
(nale
ż
y u
ż
ywa
ć
wy
łą
cznie arkuszy rozmiaru Letter lub A4).
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Przekartkuj brzegi arkuszy etykiet, aby je rozdzieli
ć
, a nast
ę
pnie wyrównaj brzegi.
4.
Umie
ść
arkusze etykiet po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona z
etykietami powinna by
ć
skierowana w dó
ł
.
5.
Wsuwaj arkusze do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
6.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu arkuszy.
7.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
Uwaga
Je
ś
li u
ż
ywany program umo
ż
liwia drukowanie etykiet, nale
ż
y
zastosowa
ć
si
ę
do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym wypadku nale
ż
y
post
ę
powa
ć
zgodnie z poni
ż
szymi zaleceniami.
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
39
Sample
This manual is suitable for devices