HP DeskJet D4100 user manual download (Page 40 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 106
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
, a nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rodzaj papieru
: Kliknij opcj
ę
Wi
ę
cej
, nast
ę
pnie kliknij opcj
ę
Hagaki
i wybierz
odpowiedni typ kart hagaki.
Jako
ść
druku
:
Normalna
lub
Najlepsza
Format
: odpowiedni rozmiar kart hagaki
3.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Uwaga
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony komunikat o braku papieru, w sekcji
Komunikat o braku papieru
mo
ż
na znale
źć
informacje na temat rozwi
ą
zania tego
problemu.
Drukowanie na kartach katalogowych i innych no
ś
nikach o
ma
ł
ych formatach
Wskazówki
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 30 kart.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
karty po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona przeznaczona do
zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
, a krótszy brzeg — do wn
ę
trza
drukarki.
4.
Wsuwaj karty do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu kart.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
, a nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rodzaj papieru
:
Zwyk
ł
y papier
Format
: odpowiedni rozmiar kart
3.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Rozdzia
ł
8
38
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices