HP DeskJet D4100 user manual download (Page 4 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 106
9
Wskazówki dotycz
ą
ce drukowania
...................................................................
48
Klawisze skrótów drukowania
...............................................................................
48
Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym
......................................................
49
Wybieranie rodzaju papieru
..................................................................................
50
Zmiana szybko
ś
ci lub jako
ś
ci druku
.....................................................................
50
Rozdzielczo
ść
druku
.............................................................................................
51
Maksymalna rozdzielczo
ść
...................................................................................
51
Druk w skali szaro
ś
ci
............................................................................................
52
Ustawianie kolejno
ś
ci stron
..................................................................................
52
Ustawianie niestandardowego rozmiaru papieru
.................................................
52
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru
............................................
53
Zmiana rozmiaru dokumentu
................................................................................
53
Podgl
ą
d wydruku
..................................................................................................
53
Drukowanie dwustronne
.......................................................................................
54
Dokumenty dwustronne z opraw
ą
........................................................................
54
10
Oprogramowanie drukarki
.................................................................................
56
Ustawianie urz
ą
dzenia HP Deskjet jako drukarki domy
ś
lnej
................................
56
Ustawianie domy
ś
lnych ustawie
ń
drukowania
.....................................................
56
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.................................................................
57
Opcja pomocy Co to jest?
....................................................................................
58
Okno Poziom atramentu
.......................................................................................
58
Pobieranie aktualizacji oprogramowania drukarki
................................................
59
11
Konserwacja
.......................................................................................................
60
Instalowanie kaset drukuj
ą
cych
............................................................................
60
Wyrównywanie kaset drukuj
ą
cych
........................................................................
63
Automatyczne czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
....................................................
63
Kalibrowanie jako
ś
ci druku
...................................................................................
64
Drukowanie strony testowej
..................................................................................
64
Wy
ś
wietlanie szacunkowego poziomu atramentu
................................................
64
Konserwacja obudowy drukarki
............................................................................
65
Usuwanie atramentu ze skóry i odzie
ż
y
...............................................................
65
R
ę
czne czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
...............................................................
65
Konserwacja kaset drukuj
ą
cych
...........................................................................
66
Zestaw narz
ę
dzi drukarki
......................................................................................
68
12
Rozwi
ą
zywanie problemów
...............................................................................
69
Problemy z instalacj
ą
............................................................................................
69
Drukarka nie drukuje
............................................................................................
71
Zaci
ę
cie papieru
...................................................................................................
73
Problemy z papierem
............................................................................................
74
Drukarka jest zablokowana
..................................................................................
76
Problemy z kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
...............................................................................
76
Zdj
ę
cia nie s
ą
drukowane prawid
ł
owo
..................................................................
78
Problemy z przednim portem USB
.......................................................................
81
Jako
ść
druku jest niska
........................................................................................
82
Nieprawid
ł
owe drukowanie dokumentu
................................................................
84
Problemy z dokumentami bez obramowania
.......................................................
85
Oprogramowanie HP Photosmart Express nie zosta
ł
o zainstalowane
................
89
Komunikaty o b
łę
dach
..........................................................................................
89
Kontrolki drukarki
ś
wiec
ą
lub migaj
ą
....................................................................
90
2
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices