HP DeskJet D4100 user manual download (Page 36 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 106
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Na li
ś
cie
Skróty drukowania
kliknij opcj
ę
Drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej
, a
nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rodzaj papieru
:
Zwyk
ł
y papier
Rozmiar papieru
: Odpowiedni rozmiar papieru
4.
Wybierz nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Jako
ść
druku
, aby ustawi
ć
jako
ść
druku inn
ą
ni
ż
Normalna
Druk na obu stronach (r
ę
cznie)
w przypadku drukowania po obu stronach
arkusza papieru
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Drukowanie dwustronne
.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie listów
Wskazówki
Informacje na temat drukowania kopert na listy mo
ż
na znale
źć
w sekcji
koperty
.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 100 arkuszy papieru.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
zwyk
ł
y papier po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona
przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
.
Uwaga
W przypadku korzystania z papieru firmowego nag
ł
ówek strony
powinien by
ć
skierowany w dó
ł
i do wn
ę
trza drukarki.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
Rozdzia
ł
8
34
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices