HP DeskJet D4100 user manual download (Page 34 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 106
8
Drukowanie innych dokumentów
E-mail
Dokumenty
Listy
Koperty
Karty pocztowe
Karty Hagaki
Karty katalogowe
Etykiety
Etykiety na dyski
CD/DVD
Folie
Ulotki
Karty
okoliczno
ś
ciowe
Broszury
Plakaty
Naprasowanki
Wskazówki dotycz
ą
ce drukowania
:
Wskazówki dotycz
ą
ce drukowania
pozwalaj
ą
obni
ż
y
ć
koszty i u
ł
atwiaj
ą
prac
ę
, a jednocze
ś
nie umo
ż
liwiaj
ą
uzyskanie wy
ż
szej jako
ś
ci
wydruków.
Oprogramowanie drukarki
: Informacje dotycz
ą
ce
oprogramowania drukarki
.
Drukowanie wiadomo
ś
ci e-mail
Wskazówki
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 100 arkuszy zwyk
ł
ego
papieru.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
zwyk
ł
y papier po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona
przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
32
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices