HP DeskJet D4100 user manual download (Page 32 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 106
Przechowywanie
Nieu
ż
ywany papier fotograficzny nale
ż
y przechowywa
ć
w plastikowym opakowaniu.
Opakowany papier fotograficzny nale
ż
y przechowywa
ć
w ch
ł
odnym pomieszczeniu
na p
ł
askiej powierzchni.
Przed przyst
ą
pieniem do drukowania nale
ż
y wyj
ąć
z plastikowego opakowania tylko
tak
ą
ilo
ść
papieru, jaka b
ę
dzie zu
ż
yta podczas drukowania. Po zako
ń
czeniu
drukowania nale
ż
y umie
ś
ci
ć
niewykorzystane arkusze papieru fotograficznego z
powrotem w plastikowym opakowaniu.
Nie nale
ż
y pozostawia
ć
niewykorzystanego papieru fotograficznego w zasobniku
papieru. Papier mo
ż
e zacz
ąć
si
ę
zwija
ć
i marszczy
ć
, co spowoduje obni
ż
enie
jako
ś
ci drukowanych zdj
ęć
.
Obs
ł
uga
Papier fotograficzny zawsze nale
ż
y chwyta
ć
za brzegi. Odciski palców na papierze
mog
ą
spowodowa
ć
pogorszenie jako
ś
ci druku.
Je
ż
eli naro
ż
niki papieru fotograficznego zwijaj
ą
si
ę
o ponad 10 mm (0,4 cala), papier
nale
ż
y sp
ł
aszczy
ć
, wk
ł
adaj
ą
c go do plastikowej torby, a nast
ę
pnie odginaj
ą
c go
delikatnie w stron
ę
przeciwn
ą
do zagi
ę
cia a
ż
do wyprostowania papieru.
Papier fotograficzny u
ż
ywany do drukowania powinien by
ć
p
ł
aski.
Oszcz
ę
dne drukowanie zdj
ęć
W celu zaoszcz
ę
dzenia pieni
ę
dzy i atramentu podczas drukowania zdj
ęć
nale
ż
y
korzysta
ć
z papieru fotograficznego HP Everyday i dla jako
ś
ci druku ustawi
ć
warto
ść
Normalna
.
Papier fotograficzny HP Everyday umo
ż
liwia drukowanie wysokiej jako
ś
ci zdj
ę
cia przy
u
ż
yciu mniejszej ilo
ś
ci atramentu.
Uwaga
Aby uzyska
ć
wy
ż
sz
ą
jako
ść
zdj
ę
cia, nale
ż
y korzysta
ć
z papieru
fotograficznego HP Premium Plus i ustawi
ć
dla jako
ś
ci druku warto
ść
Najlepsza
lub
Maksymalna rozdzielczo
ść
.
Udost
ę
pnianie zdj
ęć
znajomym i rodzinie
W ramach domy
ś
lnej, typowej instalacji oprogramowania drukarki instalowane jest te
ż
oprogramowanie HP Photosmart. Je
ś
li na komputerze zosta
ł
o zainstalowane
oprogramowanie HP Photosmart, w Pomocy programu HP Photosmart mo
ż
na znale
źć
informacje o prostych sposobach wybierania i udost
ę
pniania obrazów za po
ś
rednictwem
wiadomo
ś
ci e-mail bez potrzeby stosowania za
łą
czników w postaci du
ż
ych plików.
Inne projekty fotograficzne
Oprogramowanie HP Photosmart zarz
ą
dza funkcjami urz
ą
dze
ń
HP do przetwarzania
obrazu, takich jak skanery, aparaty fotograficzne, drukarki i urz
ą
dzenia wielofunkcyjne.
W zale
ż
no
ś
ci od tego, jakie urz
ą
dzenia zosta
ł
y zainstalowane i jakie s
ą
ich mo
ż
liwo
ś
ci,
mo
ż
na szybko i
ł
atwo porz
ą
dkowa
ć
, edytowa
ć
i udost
ę
pnia
ć
obrazy cyfrowe.
Rozdzia
ł
7
30
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices