HP DeskJet D4100 user manual download (Page 31 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 106
Okre
ś
lanie zaawansowanych ustawie
ń
kolorów
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Kolor
, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Wi
ę
cej opcji kolorów
.
Zostanie wy
ś
wietlone okno dialogowe Wi
ę
cej opcji kolorów.
3.
Istnieje mo
ż
liwo
ść
regulacji nast
ę
puj
ą
cych ustawie
ń
:
Wybierz
żą
dane ustawienia dla pozycji
Jasno
ść
,
Nasycenie
i
Tonacja
koloru
, aby okre
ś
li
ć
sposób drukowania wszystkich kolorów.
Ustaw suwaki
Turkusowy
,
Karmazynowy
,
Ż
ó
ł
ty
i
Czarny
, aby okre
ś
li
ć
poziom ka
ż
dego koloru u
ż
ywanego podczas drukowania.
Uwaga
Zmiany dokonane podczas regulacji ustawie
ń
kolorów widoczne s
ą
w oknie Podgl
ą
d.
4.
Po okre
ś
leniu ustawie
ń
koloru kliknij przycisk
OK
.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Exif Print
Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) to mi
ę
dzynarodowy standard
przetwarzania obrazów cyfrowych, który upraszcza obróbk
ę
zdj
ęć
cyfrowych i umo
ż
liwia
popraw
ę
jako
ś
ci drukowanych zdj
ęć
. Je
ś
li zdj
ę
cie pochodzi z aparatu cyfrowego
obs
ł
uguj
ą
cego standard Exif Print, przy u
ż
yciu funkcji Exif Print mo
ż
na przechwyci
ć
informacje dotycz
ą
ce czasu na
ś
wietlania, typu lampy b
ł
yskowej i nasycenia kolorów oraz
zachowa
ć
te dane w pliku obrazu. Oprogramowanie drukarki korzysta z tych informacji
do automatycznego wprowadzania ulepsze
ń
charakterystycznych dla okre
ś
lonego
obrazu, dzi
ę
ki czemu mo
ż
na uzyska
ć
znakomite zdj
ę
cia.
Do drukowania zdj
ęć
w formacie Exif Print wymagane s
ą
nast
ę
puj
ą
ce elementy:
aparat cyfrowy obs
ł
uguj
ą
cy standard Exif Print,
Oprogramowanie fotograficzne obs
ł
uguj
ą
ce standard Exif Print, takie jak
HP Photosmart
oprogramowanie
Drukowanie poprawionych zdj
ęć
w standardzie Exif Print
1.
Otwórz zdj
ę
cie za pomoc
ą
programu obs
ł
uguj
ą
cego standard Exif Print i
umo
ż
liwiaj
ą
cego edycj
ę
, jak na przyk
ł
ad oprogramowanie HP Photosmart.
2.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
3.
Kliknij kart
ę
Funkcje
.
4.
Na li
ś
cie rozwijanej
Rodzaj papieru
kliknij opcj
ę
Wi
ę
cej
, a nast
ę
pnie wybierz
odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego.
5.
Z listy rozwijanej
Jako
ść
druku
wybierz opcj
ę
Normalna
,
Najlepsza
lub
Maksymalna rozdzielczo
ść
.
6.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Oprogramowanie drukarki automatycznie optymalizuje drukowany obraz.
Przechowywanie i u
ż
ywanie papieru fotograficznego
W celu zachowania jako
ś
ci markowego papieru fotograficznego HP nale
ż
y post
ę
powa
ć
wed
ł
ug poni
ż
szej instrukcji.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
29
Sample
This manual is suitable for devices