HP DeskJet D4100 user manual download (Page 27 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 106
Drukowanie
Uwaga
Je
ś
li u
ż
ywany program umo
ż
liwia drukowanie zdj
ęć
, nale
ż
y zastosowa
ć
si
ę
do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym wypadku nale
ż
y
post
ę
powa
ć
zgodnie z poni
ż
szymi zaleceniami.
1.
Otwórz zdj
ę
cie za pomoc
ą
programu umo
ż
liwiaj
ą
cego edycj
ę
, jak na przyk
ł
ad
oprogramowanie HP Photosmart.
2.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
3.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
4.
Na li
ś
cie
Skróty drukowania
kliknij
Drukowanie na papierze fotograficznym bez
obramowania
, a nast
ę
pnie ustaw nast
ę
puj
ą
ce opcje:
Jako
ść
druku
:
Normalna
lub
Najlepsza
Uwaga
Aby uzyska
ć
maksymaln
ą
rozdzielczo
ść
, przejd
ź
do karty
Funkcje
i na li
ś
cie rozwijanej
Jako
ść
druku
kliknij opcj
ę
Maksymalna
rozdzielczo
ść
.
Rodzaj papieru
: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego
Rozmiar papieru
: odpowiedni rozmiar papieru fotograficznego bez
obramowania
Orientacja
:
Pionowa
lub
Pozioma
5.
Je
ś
li to konieczne, zmie
ń
ustawienie
Poprawa jako
ś
ci zdj
ęć
z wykorzystaniem
technologii HP Real Life
.
6.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
W przypadku drukowania na papierze fotograficznym odrywan
ą
zak
ł
adk
ą
usu
ń
zak
ł
adk
ę
, aby dokument by
ł
ca
ł
kowicie pozbawiony marginesów.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie zdj
ęć
z obramowaniem
Wskazówki
W celu uzyskania najlepszych wyników nale
ż
y u
ż
y
ć
fotograficznej kasety
drukuj
ą
cej
w po
łą
czeniu z trójkolorow
ą
kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
.
Maksymaln
ą
trwa
ł
o
ść
kolorów zapewnia papier fotograficzny HP Premium Plus.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
25
Sample
This manual is suitable for devices