HP DeskJet D4100 user manual download (Page 26 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 106
Upewnij si
ę
,
ż
e u
ż
ywany papier fotograficzny jest p
ł
aski. Informacje na temat
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mo
ż
na znale
źć
w
instrukcjach dotycz
ą
cych przechowywania papieru fotograficznego
.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 30 arkuszy papieru
fotograficznego.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Upewnij si
ę
,
ż
e u
ż
ywany papier fotograficzny jest p
ł
aski.
4.
Umie
ść
papier fotograficzny po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona
przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
, a krótszy brzeg —
do wn
ę
trza drukarki.
W przypadku korzystania z papieru fotograficznego z oddzieran
ą
zak
ł
adk
ą
upewnij
si
ę
,
ż
e zak
ł
adka nie jest skierowana w stron
ę
drukarki.
5.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
6.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
1
Ma
ł
e zdj
ę
cia
2
Du
ż
e zdj
ę
cia
7.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Rozdzia
ł
7
24
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices