HP DeskJet D4100 user manual download (Page 22 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 106
6
Drukowanie zdj
ęć
za
po
ś
rednictwem przedniego portu
USB
Dowiedz si
ę
, jak przesy
ł
a
ć
i drukowa
ć
zdj
ę
cia z aparatu cyfrowego, zewn
ę
trznego
czytnika kart pami
ę
ci lub pami
ę
ci flash USB.
Przedni port USB — informacje
Drukowanie zdj
ęć
za po
ś
rednictwem przedniego portu USB
Kontrolki przedniego portu USB — informacje
Przedni port USB — informacje
W celu przeniesienia zdj
ęć
z aparatu cyfrowego, zewn
ę
trznego czytnika kart lub pami
ę
ci
flash USB wystarczy pod
łą
czy
ć
aparat lub inne urz
ą
dzenie do przedniego portu USB
drukarki. Nast
ę
pnie mo
ż
na wydrukowa
ć
zdj
ę
cia za pomoc
ą
oprogramowania HP
Photosmart.
Do drukowania zdj
ęć
za po
ś
rednictwem przedniego portu USB niezb
ę
dny jest kabel USB
zgodny z aparatem. Firma HP zaleca korzystanie z kabla o d
ł
ugo
ś
ci mniejszej ni
ż
3
metry.
20
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices