HP DeskJet D4100 user manual download (Page 20 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 106
4
Pod
łą
czanie drukarki
USB
USB
Drukarka jest pod
łą
czana do komputera za pomoc
ą
kabla USB (Universal Serial Bus).
Aby korzysta
ć
z kabla USB, na komputerze musi by
ć
zainstalowany system operacyjny
Windows 98 SE lub nowszy.
Uwaga
W celu uzyskania najlepszej wydajno
ś
ci drukowania, nale
ż
y u
ż
y
ć
kabla
zgodnego ze standardem USB 2.0.
Instrukcje dotycz
ą
ce pod
łą
czania drukarki za pomoc
ą
kabla USB mo
ż
na znale
źć
na
plakacie instalacyjnym dostarczonym razem z drukark
ą
.
Uwaga
Kabel USB mo
ż
e nie by
ć
dostarczony wraz z drukark
ą
.
18
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices