HP DeskJet D4100 user manual download (Page 18 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 106
Korzystanie z kaset drukuj
ą
cych
Kasety drukuj
ą
ce mo
ż
na wykorzystywa
ć
w nast
ę
puj
ą
cy sposób:
Drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej
: przy drukowaniu zwyk
ł
ych zada
ń
drukowania
nale
ż
y u
ż
ywa
ć
trójkolorowych lub czarnych kaset drukuj
ą
cych.
Kolorowe zdj
ę
cia wysokiej jako
ś
ci
: aby uzyska
ć
bardziej wyraziste kolory
podczas drukowania kolorowych zdj
ęć
oraz innych specjalnych dokumentów,
nale
ż
y wyj
ąć
czarn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
i zainstalowa
ć
fotograficzn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
, która w po
łą
czeniu z trójkolorow
ą
kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
umo
ż
liwia
drukowanie zdj
ęć
pozbawionych efektu ziarnisto
ś
ci.
Wymiana kaset drukuj
ą
cych
Kupuj
ą
c kasety drukuj
ą
ce, nale
ż
y dok
ł
adnie sprawdzi
ć
ich numery katalogowe.
Numer katalogowy mo
ż
na znale
źć
w trzech miejscach:
Etykieta z numerem katalogowym: numer ten mo
ż
na znale
źć
na etykiecie
wymienianej kasety drukuj
ą
cej.
1
Etykieta z numerem katalogowym
Dokumentacja drukarki: list
ę
numerów katalogowych, którymi oznaczone s
ą
kasety
drukuj
ą
ce, mo
ż
na znale
źć
w podr
ę
cznym przewodniku dostarczonym z drukark
ą
.
Okno dialogowe Informacje na temat zamawiania kaset drukuj
ą
cych: aby wy
ś
wietli
ć
list
ę
numerów katalogowych kaset drukuj
ą
cych, otwórz okno
Zestaw narz
ę
dzi
, kliknij
kart
ę
Szacunkowy poziom atramentu
, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Informacje
dotycz
ą
ce kaset drukuj
ą
cych
.
Po wyczerpaniu atramentu w kasecie drukuj
ą
cej drukarka mo
ż
e dzia
ł
a
ć
w trybie
rezerwowym. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
Informacje na temat sposobu instalowania kasety drukuj
ą
cej mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Instrukcje dotycz
ą
ce instalacji
.
Tryb rezerwowy
Tryb rezerwowy umo
ż
liwia prac
ę
drukarki z wykorzystaniem tylko jednej kasety
drukuj
ą
cej. Jest on inicjowany po wyj
ę
ciu kasety z kosza kaset drukuj
ą
cych.
Rozdzia
ł
3
16
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices