HP DeskJet D4100 user manual download (Page 17 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 106
4.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
5.
Podnie
ś
zasobnik wej
ś
ciowy.
Kasety drukuj
ą
ce
Drukarka umo
ż
liwia korzystanie z trzech kaset drukuj
ą
cych.
1
Czarna kaseta drukuj
ą
ca
2
Trójkolorowa kaseta drukuj
ą
ca
3
Fotograficzna kaseta drukuj
ą
ca
Informacje dotycz
ą
ce korzystania z kaset drukuj
ą
cych mo
ż
na znale
źć
w nast
ę
puj
ą
cych
tematach:
Korzystanie z kaset drukuj
ą
cych
Wymiana kaset drukuj
ą
cych
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
15
Sample
This manual is suitable for devices