HP DeskJet D4100 user manual download (Page 16 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 106
Aby w
ł
o
ż
y
ć
papier lub inny no
ś
nik, podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy. Przed rozpocz
ę
ciem
drukowania opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Aby zabezpieczy
ć
papier przed wypadaniem z zasobnika wyj
ś
ciowego, wyci
ą
gnij oba
cz
ł
ony przed
ł
u
ż
enia zasobnika. W przypadku drukowania w trybie szkicu roboczego
podnie
ś
ogranicznik przed
ł
u
ż
enia zasobnika wyj
ś
ciowego.
1
Drugi cz
ł
on przed
ł
u
ż
enia zasobnika wyj
ś
ciowego
2
Ogranicznik przed
ł
u
ż
enia zasobnika wyj
ś
ciowego
Sk
ł
adanie zasobników papieru
Aby z
ł
o
ż
y
ć
zasobniki papieru
1.
Wyjmij ca
ł
y papier lub inne no
ś
niki z zasobników papieru.
2.
Je
ś
li ogranicznik przed
ł
u
ż
enia zasobnika wyj
ś
ciowego jest podniesiony, opu
ść
go,
a nast
ę
pnie wsu
ń
drugi cz
ł
on przed
ł
u
ż
enia zasobnika wyj
ś
ciowego.
3.
Wsu
ń
pierwszy cz
ł
on przed
ł
u
ż
enia do zasobnika wyj
ś
ciowego.
Rozdzia
ł
3
14
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices