HP DeskJet D4100 user manual download (Page 13 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 106
Przycisk Photosmart Express
Przycisk Photosmart Express s
ł
u
ż
y do uruchomienia programu HP Photosmart Express.
Oprogramowanie HP Photosmart Express umo
ż
liwia szybkie i
ł
atwe wykonywanie
odbitek zdj
ęć
lub ich zakup przez Internet. Udost
ę
pnia ono równie
ż
inne podstawowe
funkcje oprogramowania graficznego HP, takie jak zapisywanie, przegl
ą
danie oraz
udost
ę
pnianie zdj
ęć
.
1
Przycisk Photosmart Express
Kontrolki przedniego portu USB
W celu przeniesienia zdj
ęć
z aparatu cyfrowego, zewn
ę
trznego czytnika kart lub pami
ę
ci
flash USB wystarczy pod
łą
czy
ć
aparat lub inne urz
ą
dzenie do portu USB z przodu
drukarki. Nast
ę
pnie mo
ż
na wydrukowa
ć
zdj
ę
cia za pomoc
ą
oprogramowania HP
Photosmart.
1
Kontrolka po
łą
czenia
2
Kontrolka b
łę
du
Gdy aparat jest pod
łą
czony prawid
ł
owo,
ś
wieci kontrolka po
łą
czenia. W trakcie
drukowania zdj
ęć
z aparatu kontrolka po
łą
czenia miga na zielono. Je
ś
li aparat nie zosta
ł
prze
łą
czony w tryb umo
ż
liwiaj
ą
cy pobieranie zdj
ęć
, miga kontrolka b
łę
du.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
11
Sample
This manual is suitable for devices