HP DeskJet D4100 user manual download (Page 12 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 106
Podczas przetwarzania zadania przez drukark
ę
kontrolka zasilania miga.
Przestroga
Zawsze w
łą
czaj i wy
łą
czaj drukark
ę
za pomoc
ą
przycisku zasilania.
Pos
ł
ugiwanie si
ę
prze
łą
cznikiem rozga
łę
ziacza elektrycznego, prze
łą
cznikiem
urz
ą
dzenia przeciwprzepi
ę
ciowego lub prze
łą
cznikiem
ś
ciennym do w
łą
czania i
wy
łą
czania drukarki mo
ż
e spowodowa
ć
jej awari
ę
.
Przycisk Anuluj drukowanie
Drukarka jest równie
ż
wyposa
ż
ona w przycisk Anuluj drukowanie.
1
Przycisk Anuluj drukowanie
Naci
ś
ni
ę
cie przycisku Anuluj drukowanie powoduje anulowanie bie
żą
cego zadania
drukowania.
Przycisk i kontrolka wznawiania
Kontrolka wznawiania miga, je
ś
li konieczne jest uzupe
ł
nienie zapasu papieru lub
usuni
ę
cie zaci
ę
cia papieru. Po usuni
ę
ciu problemu nale
ż
y nacisn
ąć
przycisk
wznawiania, aby kontynuowa
ć
drukowanie.
1
Przycisk i kontrolka wznawiania
Rozdzia
ł
3
10
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices