HP DeskJet D4100 user manual download (Page 11 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 106
Przyciski i kontrolki
Przyciski drukarki umo
ż
liwiaj
ą
jej w
łą
czanie i wy
łą
czanie, anulowanie zadania
drukowania oraz uruchomienie programu HP Photosmart Express. Kontrolki s
ł
u
żą
do
sygnalizowania stanu drukarki.
1
Przycisk i kontrolka zasilania
2
Przycisk Anuluj drukowanie
3
Przycisk i kontrolka wznawiania
4
Przycisk Photosmart Express
5
Kontrolki przedniego portu USB
Przycisk i kontrolka zasilania
Do w
łą
czania i wy
łą
czania drukarki nale
ż
y u
ż
ywa
ć
przycisku zasilania. Drukarka mo
ż
e
w
łą
czy
ć
si
ę
po up
ł
ywie kilku sekund od naci
ś
ni
ę
cia przycisku zasilania.
1
Przycisk i kontrolka zasilania
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
9
Sample
This manual is suitable for devices