HP DeskJet D4100 user manual download (Page 106 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 106 of 106
R
Real Life, technologie
27
regulatory notices
FCC statement
100
notice to users in Japan
(VCCI)
101
notice to users in Korea
101
rodzaj papieru, wybieranie
50
rozdzielczo
ść
, maksymalna
51
rozdzielczo
ść
druku
51
rozwi
ą
zywanie problemów
atrament si
ę
rozmazuje
87
brakuje fragmentów
dokumentu lub s
ą
one
drukowane w
niew
ł
a
ś
ciwym miejscu
84
dokument drukuje si
ę
powoli
93
dokument nie uwzgl
ę
dnia
nowych ustawie
ń
drukowania
84
drukarka
69
drukarka jest
zablokowana
76
drukarka nie drukuje
71
drukarka nie pobiera
papieru
74
drukarka zwraca papier
74
drukowanie kilku stron
naraz
75
komunikat o braku
papieru
75
komunikat o problemie z
kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
77
kontrolka wznawiania
miga
92
kontrolka zasilania miga
91
koperta jest drukowana
uko
ś
nie
84
migaj
ą
wszystkie
kontrolki
92
na zdj
ę
ciu s
ą
widoczne
poziome linie
79, 86
nazwa drukarki nie jest
wy
ś
wietlana
70
niepo
żą
dane obramowanie
na zdj
ę
ciu
88
nieprawid
ł
owo
wydrukowany
dokument
84
niew
ł
a
ś
ciwa kaseta
drukuj
ą
ca
76
niew
ł
a
ś
ciwe wzajemne
po
ł
o
ż
enie tekstu i
obrazów
84
niska jako
ść
druku
82
obraz jest drukowany pod
k
ą
tem
86
problemy z drukowaniem
bez obramowania
85
problemy z drukowaniem
zdj
ęć
78
problemy z przednim portem
USB
81
program instalacyjny
zatrzymuje si
ę
69
smugi i brakuj
ą
ce linie
82
smugi na zdj
ę
ciu
85
wskazówki dotycz
ą
ce
drukowania bez
obramowania
85
wydruk jest wyblak
ł
y
83
zaci
ę
cie papieru
73
rozwi
ą
zywanie problemów z
drukark
ą
69
S
strona testowa, drukowanie
64
szacunkowy poziom
atramentu
64
szybko
ść
druku
50
Ś
ś
rodowisko
Program ochrony
ś
rodowiska
98
T
tonacja koloru
28
tryb rezerwowy
16
U
udost
ę
pnianie zdj
ęć
znajomym i
rodzinie
30
u
ł
atwienia dost
ę
pu
2
urz
ą
dzenie drukuje na kilku
arkuszach naraz
75
USB
kabel
97
pod
łą
czanie drukarki
18
ustawienia
57
ustawienia drukowania
domy
ś
lne ustawienia
56
zaawansowane ustawienia
kolorów
28
zmiana
57
usuwanie atramentu ze skóry i
odzie
ż
y
65
W
w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
57
wskazówki dotycz
ą
ce
drukowania
48
wyrównywanie kaset
drukuj
ą
cych
63
Z
zaci
ę
cie papieru
73
zasobniki papieru
rozk
ł
adanie zasobników
papieru
12
sk
ł
adanie zasobników
papieru
14
zasobnik wej
ś
ciowy
13
zasobnik wyj
ś
ciowy
13
zasobnik wej
ś
ciowy
13
zasobnik wyj
ś
ciowy
13
zdj
ę
cia
cyfrowe
27
inne projekty
30
nie s
ą
drukowane
prawid
ł
owo
78
udost
ę
pnianie
30
udost
ę
pnianie w
Internecie
30
zdj
ę
cia cyfrowe
27
zestaw narz
ę
dzi
68
zestaw narz
ę
dzi drukarki
68
zg
ł
aszanie problemu
95
zmiana rozmiaru
dokumentów
53
104
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices