HP DeskJet D4100 user manual download (Page 105 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 105 of 106
drukowanie ulotek
42
drukowanie wiadomo
ś
ci e-
mail
32
drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej
49
drukowanie w trybie szybkim/
ekonomicznym
49
drukowanie zdj
ęć
oszcz
ę
dzanie
30
zdj
ę
cia bez obramowania
23
zdj
ę
cia z obramowaniem
25
dupleks
54
E
elementy drukarki
8
Energy Star
99
Exif Print
29
F
FCC statement
100
federalny program zarz
ą
dzania
energi
ą
100
fotograficzna kaseta
drukuj
ą
ca
28
I
inne projekty fotograficzne
30
instalacja
program zatrzymuje si
ę
69
instalowanie kaset
drukuj
ą
cych
60
J
jako
ść
druku
drukowane s
ą
puste
strony
83
kalibrowanie
64
jasno
ść
28
K
kalibrowanie jako
ś
ci druku
64
kasety drukuj
ą
ce
czyszczenie
automatyczne
63
czyszczenie r
ę
czne
65
fotograficzna kaseta
drukuj
ą
ca
28
informacje o zamawianiu
64
instalowanie
60
komunikat o problemie
77
konserwacja
66
nieprawid
ł
owo
zainstalowane
77
numery katalogowe
60
uszkodzone
77
u
ż
ywane w drukarce
15
wyrównywanie
63
Klawisze skrótów drukowania,
karta
48
kolejka wydruku, czyszczenie
72
kolejno
ść
stron, ustawianie
52
komunikat Nieznane
urz
ą
dzenie
70
komunikaty o b
łę
dach
b
łę
dy kaset drukuj
ą
cych
89
inne b
łę
dy
90
komunikat o braku
papieru
75
konserwacja
drukarka
60
kasety drukuj
ą
ce
66
obudowa drukarki
65
konserwacja drukarki
60
kontakt telefoniczny z dzia
ł
em
pomocy technicznej HP
95
kontrolki
kontrolka wznawiania
10
kontrolka wznawiania
miga
92
Kontrolka zasilania
9
kontrolka zasilania miga
91
migaj
ą
wszystkie
kontrolki
92
przedni port USB
11
kontrolki drukarki migaj
ą
90
L
LED indicator statement
101
M
maksymalna rozdzielczo
ść
51
N
nasycenie
28
nazewnictwo i stosowane
formy
2
nazwa drukarki nie jest
wy
ś
wietlana
70
niestandardowy rozmiar
papieru
52
niew
ł
a
ś
ciwa kaseta
drukuj
ą
ca
76
niski poziom atramentu
64
O
odcienie szaro
ś
ci,
drukowanie
52
odzysk
kasety z atramentem
99
okres obs
ł
ugi telefonicznej
okres obs
ł
ugi
95
opcje poprawy jako
ś
ci zdj
ęć
27
oprogramowanie drukarki
pobieranie aktualizacji
59
oprogramowanie
HP Photosmart
pobieranie
59
o
ś
wiadczenia firmy Hewlett-
Packard
2
P
papier fotograficzny,
przechowywanie i
u
ż
ywanie
29
Photosmart Express,
przycisk
19
pobór mocy
99, 100
podgl
ą
d wydruku
53
po up
ł
ywie okresu obs
ł
ugi
96
Poziom atramentu, okno
58
problemy z drukowaniem zdj
ęć
fragment zdj
ę
cia jest
wyblak
ł
y
80, 87
kolory s
ą
nieprawid
ł
owe
79
sprawdzanie ustawie
ń
drukowania
79
projekty fotograficzne
30
prowadnica papieru
13
przedni port USB
drukowanie
21
informacje
20
kontrolki
11, 22
problemy
81
przyciski
Anuluj drukowanie,
przycisk
10
Przycisk Photosmart
Express
11
przycisk wznawiania
10
Przycisk zasilania
9
Indeks
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
103
Sample
This manual is suitable for devices