HP DeskJet D4100 user manual download (Page 99 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 104
odpowiedniej funkcjonalno
ś
ci i niezawodno
ś
ci urz
ą
dzenia. Materia
ł
y odmiennego typu s
ą
ł
atwe do
oddzielenia. Przewidziano
ł
atwy dost
ę
p do detali mocuj
ą
cych i innych
łą
czników, jak te
ż
ł
atwe ich
usuwanie za pomoc
ą
typowych narz
ę
dzi. Cz
ęś
ci o wi
ę
kszym znaczeniu s
ą
ł
atwo dost
ę
pne i
umo
ż
liwiaj
ą
sprawny demonta
ż
oraz napraw
ę
.
Dodatkowe informacje o programie firmy HP dotycz
ą
cym ochrony
ś
rodowiska mo
ż
na znale
źć
w
witrynie sieci Web pod adresem:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
W cz
ęś
ci tej zawarte s
ą
nast
ę
puj
ą
ce tematy:
Zu
ż
ycie papieru
Tworzywa sztuczne
Informacje o bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów
Program recyklingu
Program recyklingu materia
ł
ów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy HP
Energy consumption - Energy Star
Pobór mocy — federalny program zarz
ą
dzania energi
ą
Zu
ż
ycie papieru
W tym urz
ą
dzeniu mo
ż
na u
ż
ywa
ć
papieru makulaturowego spe
ł
niaj
ą
cego normy DIN 19309 oraz
EN 12281:2002.
Tworzywa sztuczne
Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczaj
ą
cej 25 gramów s
ą
oznaczone zgodnie z
mi
ę
dzynarodowymi standardami, które zwi
ę
kszaj
ą
mo
ż
liwo
ść
identyfikacji tworzyw sztucznych do
przetworzenia po zu
ż
yciu produktu.
Informacje o bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) dost
ę
pne s
ą
w witrynie sieci Web firmy
HP pod adresem:
www.hp.com/go/msds
Program recyklingu
Firma HP podejmuje w wielu krajach/regionach coraz wi
ę
cej inicjatyw dotycz
ą
cych zwrotu oraz
recyklingu swoich produktów, a tak
ż
e wspó
ł
pracuje z najwi
ę
kszymi na
ś
wiecie o
ś
rodkami recyklingu
urz
ą
dze
ń
elektronicznych. Firma HP oszcz
ę
dza zasoby naturalne, ponownie sprzedaj
ą
c niektóre
swoje najbardziej popularne produkty. Wi
ę
cej informacji dotycz
ą
cych recyklingu produktów firmy
HP mo
ż
na znale
źć
pod adresem:
Wi
ę
cej informacji dotycz
ą
cych recyklingu produktów firmy HP mo
ż
na znale
źć
pod adresem:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Program recyklingu materia
ł
ów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy
HP
Firma HP podejmuje ró
ż
ne dzia
ł
ania maj
ą
ce na celu ochron
ę
ś
rodowiska. Program recyklingu
materia
ł
ów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dost
ę
pny w wielu krajach/
regionach. Umo
ż
liwia on bezp
ł
atny recykling zu
ż
ytych kaset drukuj
ą
cych. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na
znale
źć
w nast
ę
puj
ą
cej witrynie sieci Web:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Energy consumption - Energy Star
Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources,
and saves money without affecting the high performance of this product.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
97
Sample
This manual is suitable for devices