HP DeskJet D4100 user manual download (Page 98 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 104
C
Informacje techniczne
Dane techniczne drukarki
Program ochrony
ś
rodowiska
Regulatory notices
Dane techniczne drukarki
Dane techniczne i wymagania urz
ą
dzenia HP Deskjet.
Dane fizyczne drukarki
Wymiary drukarki (z wyci
ą
gni
ę
tym zasobnikiem): wysoko
ść
144 mm x szeroko
ść
459 mm x
g
łę
boko
ść
480 mm (wysoko
ść
5,67 cala x szeroko
ść
18,07 cala x g
łę
boko
ść
18,90 cala)
Waga drukarki (bez kaset drukuj
ą
cych): 3,462 kg (7,635 funta)
Zgodno
ść
programowa
Zgodny z systemem Windows (98 SE, Me, 2000 oraz XP)
Pami
ęć
0,5 MB wbudowanej pami
ę
ci
Minimalne wymagania systemowe
System operacyjny
Procesor
Pami
ęć
RAM
Miejsce na
dysku
System Windows 98 SE, Me,
2000, XP
Pentium II lub
równowa
ż
ny
64 MB
200 MB
Uwaga
W celu uzyskania najlepszej wydajno
ś
ci drukowania, nale
ż
y u
ż
y
ć
kabla zgodnego
ze standardem USB 2.0.
Pojemno
ść
zasobnika wej
ś
ciowego
Arkusze papieru zwyk
ł
ego: do 100
Pojemno
ść
zasobnika wyj
ś
ciowego
Arkusze papieru zwyk
ł
ego: do 50
Rozmiar papieru
Kompletn
ą
list
ę
obs
ł
ugiwanych rozmiarów no
ś
ników mo
ż
na znale
źć
w oprogramowaniu drukarki.
Gramatury papieru
Papier Letter: 65–90 g/m² (16–24 funtów)
Papier Legal: 70–90 g/m² (20–24 funtów)
Koperty: 70–90 g/m² (20–24 funtów)
Karty: do 200 g/m² (maksymalnie 110 funtów)
Papier fotograficzny: do 280 g/m² (maksymalnie 75 funtów)
Program ochrony
ś
rodowiska
Firma Hewlett-Packard dok
ł
ada wszelkich stara
ń
, aby dostarcza
ć
wysokiej jako
ś
ci produkty o
znikomym stopniu szkodliwo
ś
ci dla
ś
rodowiska. W projekcie urz
ą
dzenia uwzgl
ę
dniono kwesti
ę
recyklingu. Liczba surowców zosta
ł
a ograniczona do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu
96
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices