HP DeskJet D4100 user manual download (Page 94 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 104
Oprogramowanie drukarki jest nieaktualne
By
ć
mo
ż
e zainstalowane jest nieaktualne oprogramowanie drukarki.
Informacje na temat aktualizacji oprogramowania drukarki mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Pobieranie aktualizacji oprogramowania drukarki
.
Komputer nie spe
ł
nia wymaga
ń
systemowych
Je
ś
li komputer nie ma wystarczaj
ą
cej ilo
ś
ci pami
ę
ci RAM lub dostatecznej ilo
ś
ci wolnego
miejsca na dysku twardym, przetwarzanie zada
ń
przez drukark
ę
trwa d
ł
u
ż
ej.
1.
Sprawd
ź
, czy ilo
ść
miejsca na dysku twardym, wielko
ść
pami
ę
ci RAM oraz szybko
ść
procesora komputera spe
ł
niaj
ą
wymagania systemowe.
Informacje dotycz
ą
ce wymaga
ń
systemowych s
ą
dost
ę
pne w podr
ę
cznym
przewodniku dostarczonym z drukark
ą
.
2.
Zwi
ę
ksz ilo
ść
dost
ę
pnego miejsca na dysku, usuwaj
ą
c niepotrzebne pliki.
Je
ś
li nadal wyst
ę
puj
ą
problemy
Je
ś
li po wykonaniu czynno
ś
ci opisanych w sekcjach rozwi
ą
zywania problemów nadal
wyst
ę
puj
ą
problemy, nale
ż
y wy
łą
czy
ć
komputer, a nast
ę
pnie ponownie go uruchomi
ć
.
Je
ś
li po ponownym uruchomieniu komputera sytuacja nie ulegnie zmianie, nale
ż
y
odwiedzi
ć
witryn
ę
pomocy technicznej firmy HP pod adresem
www.hp.com/support
.
Informacje na temat procesu pomocy technicznej mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Pomoc
techniczna HP
.
Rozdzia
ł
12
92
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices