HP DeskJet D4100 user manual download (Page 93 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 104
Kasety drukuj
ą
ce s
ą
w
ł
a
ś
ciwe dla danej drukarki i zosta
ł
y prawid
ł
owo
zainstalowane.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Kasety drukuj
ą
ce
i
Instrukcje dotycz
ą
ce
instalacji
.
By
ć
mo
ż
e drukarka jest zablokowana.
Wi
ę
cej informacji na temat usuwania tego problemu mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Drukarka jest zablokowana
.
Migaj
ą
obie kontrolki
By
ć
mo
ż
e nale
ż
y uruchomi
ć
ponownie drukark
ę
.
1.
Naci
ś
nij przycisk
zasilania
, aby wy
łą
czy
ć
drukark
ę
, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
zasilania
, aby w
łą
czy
ć
ponownie drukark
ę
.
Je
ś
li kontrolki nadal migaj
ą
, przejd
ź
do punktu 2.
2.
Naci
ś
nij przycisk
zasilania
, aby wy
łą
czy
ć
drukark
ę
.
3.
Od
łą
cz przewód zasilaj
ą
cy drukarki od gniazda elektrycznego.
4.
Pod
łą
cz ponownie przewód zasilaj
ą
cy drukarki do gniazda elektrycznego.
5.
Naci
ś
nij przycisk
zasilania
, aby w
łą
czy
ć
drukark
ę
.
Kontrolki przedniego portu USB migaj
ą
Je
ś
li kontrolki przedniego portu USB migaj
ą
,
zastosuj si
ę
do nast
ę
puj
ą
cych
wskazówek
.
Dokument drukuje si
ę
powoli
Otwartych jest wiele aplikacji
Zasoby komputera s
ą
niewystarczaj
ą
ce, aby drukarka mog
ł
a drukowa
ć
z optymaln
ą
szybko
ś
ci
ą
.
Aby zwi
ę
kszy
ć
szybko
ść
drukowania, nale
ż
y przed rozpocz
ę
ciem drukowania zamkn
ąć
wszystkie niepotrzebne programy.
Drukowane s
ą
z
ł
o
ż
one dokumenty, grafika lub zdj
ę
cia
Dokumenty zawieraj
ą
ce grafik
ę
lub zdj
ę
cia s
ą
drukowane wolniej ni
ż
dokumenty
tekstowe.
Wybrano tryb jako
ś
ci druku Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczo
ść
Drukowanie przebiega wolniej, je
ś
li przy okre
ś
laniu jako
ś
ci druku wybrano opcj
ę
Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczo
ść
. Aby zwi
ę
kszy
ć
szybko
ść
drukowania, nale
ż
y
wybra
ć
inny tryb jako
ś
ci druku.
Drukarka dzia
ł
a w trybie rezerwowym
Drukowanie mo
ż
e przebiega
ć
wolniej, je
ś
li drukarka dzia
ł
a w trybie rezerwowym. Wi
ę
cej
informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
Aby zwi
ę
kszy
ć
szybko
ść
drukowania, nale
ż
y zainstalowa
ć
w drukarce dwie kasety
drukuj
ą
ce.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
91
Sample
This manual is suitable for devices