HP DeskJet D4100 user manual download (Page 92 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 104
Kontrolka zasilania miga
1
Kontrolka zasilania
Je
ś
li kontrolka zasilania miga, drukarka przygotowuje si
ę
do pracy. Kontrolka przestaje
miga
ć
po odebraniu przez drukark
ę
wszystkich danych.
Kontrolka wznawiania miga
1
Kontrolka wznawiania
Je
ś
li kontrolka wznawiania miga, sprawd
ź
nast
ę
puj
ą
ce czynniki:
By
ć
mo
ż
e w drukarce zabrak
ł
o papieru.
Umie
ść
papier w zasobniku wej
ś
ciowym, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
Wznów
.
By
ć
mo
ż
e dosz
ł
o do zaci
ę
cia papieru.
Informacje dotycz
ą
ce usuwania zaci
ę
cia papieru mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Zaci
ę
cie
papieru
.
Rozdzia
ł
12
90
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices