HP DeskJet D4100 user manual download (Page 91 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 104
Ogólny b
łą
d ochrony
„Ogólny b
łą
d ochrony” (GPF, General Protection Fault) to komunikat o b
łę
dzie systemu
Microsoft Windows wy
ś
wietlany, gdy program lub urz
ą
dzenie (np. drukarka) wykona
operacj
ę
, która w ocenie systemu Windows mo
ż
e by
ć
ź
ród
ł
em problemów.
Istnieje wiele przyczyn wyst
ę
powania b
łę
dów GPF. W przypadku wyst
ą
pienia b
łę
du GPF
wykonaj nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
1.
Uruchom ponownie komputer, a nast
ę
pnie spróbuj jeszcze raz rozpocz
ąć
drukowanie.
2.
Spróbuj wydrukowa
ć
dokument z innymi ustawieniami i opcjami.
3.
Je
ś
li problem nadal wyst
ę
puje:
O ile to mo
ż
liwe, u
ż
yj innej aplikacji.
Sprawd
ź
, czy dost
ę
pna jest aktualizacja aplikacji.
Upewnij si
ę
,
ż
e w komputerze jest wystarczaj
ą
co du
ż
o pami
ę
ci RAM i miejsca
na dysku.
Usu
ń
z komputera wszystkie pliki tymczasowe.
Je
ś
li problemy nadal wyst
ę
puj
ą
, odwied
ź
witryn
ę
pomocy technicznej firmy HP pod
adresem
www.hp.com/support
Kontrolki drukarki
ś
wiec
ą
lub migaj
ą
Co oznacza migaj
ą
ca kontrolka
Kontrolka zasilania miga
Kontrolka wznawiania miga
Migaj
ą
obie kontrolki
Kontrolki przedniego portu USB migaj
ą
Co oznacza migaj
ą
ca kontrolka
Kontrolki wskazuj
ą
stan drukarki.
1
Kontrolka zasilania
2
Kontrolka wznawiania
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
89
Sample
This manual is suitable for devices