HP DeskJet D4100 user manual download (Page 90 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 104
Komunikat o problemie z kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
Je
ś
li kasety drukuj
ą
ce s
ą
uszkodzone lub nieprawid
ł
owo zainstalowane, drukarka nie
mo
ż
e drukowa
ć
.
Je
ś
li pojawi si
ę
komunikat informuj
ą
cy o wyst
ą
pieniu problemu z kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
, w
celu jego usuni
ę
cia nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie z instrukcjami znajduj
ą
cymi si
ę
w
sekcji
Kaseta drukuj
ą
ca jest uszkodzona lub nieprawid
ł
owo zainstalowana
.
Komunikat „Kosz kaset drukuj
ą
cych jest zablokowany”
Je
ś
li podczas drukowania dokumentu drukarka si
ę
zablokuje, nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji
Drukarka jest zablokowana
.
Komunikat „Kaseta drukuj
ą
ca jest w niew
ł
a
ś
ciwym gnie
ź
dzie”
Komunikat ten informuje,
ż
e kaseta drukuj
ą
ca zosta
ł
a zainstalowana po niew
ł
a
ś
ciwej
stronie kosza kaset drukuj
ą
cych. Aby usun
ąć
problem, wykonaj czynno
ś
ci opisane w
sekcji
Komunikat 'Kaseta drukuj
ą
ca jest w niew
ł
a
ś
ciwym gnie
ź
dzie'
.
Komunikat „Drukowanie w trybie rezerwowym”
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony ten komunikat o b
łę
dzie,
zastosuj si
ę
do poni
ż
szych
instrukcji
.
Inne komunikaty o b
łę
dach
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony komunikat o b
łę
dzie, zastosuj si
ę
do poni
ż
szych wskazówek.
Komunikat o braku papieru
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony komunikat o braku papieru, zastosuj si
ę
do wskazówek w
sekcji
Komunikat o braku papieru
.
Komunikat „Podczas zapisu do portu USB wyst
ą
pi
ł
b
łą
d”
By
ć
mo
ż
e drukarka nie otrzymuje prawid
ł
owych danych z innego urz
ą
dzenia USB lub z
koncentratora USB. Nale
ż
y pod
łą
czy
ć
drukark
ę
bezpo
ś
rednio do portu USB w
komputerze.
Komunikat „Nie mo
ż
na nawi
ą
za
ć
komunikacji dwukierunkowej” lub „Drukarka nie
odpowiada”
Komunikacja drukarki z komputerem mo
ż
e by
ć
niemo
ż
liwa, je
ś
li kabel USB jest zbyt
d
ł
ugi.
Po wyst
ą
pieniu tego komunikatu o b
łę
dzie nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy d
ł
ugo
ść
kabla USB nie
przekracza 3 metrów (oko
ł
o 9,8 stopy).
Uwaga
W celu uzyskania najlepszej wydajno
ś
ci drukowania, nale
ż
y u
ż
y
ć
kabla
zgodnego ze standardem USB 2.0.
Rozdzia
ł
12
88
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices