HP DeskJet D4100 user manual download (Page 88 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 104
Je
ś
li zdj
ę
cie jest wyblak
ł
e w miejscach oddalonych o 25–63 mm (1,0–2,5 cala) od brzegu,
nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
Zainstaluj w drukarce
fotograficzn
ą
i trójkolorow
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
Otwórz okno dialogowe
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
, kliknij kart
ę
Papier/
Jako
ść
, a nast
ę
pnie dla opcji
Jako
ść
druku
wybierz ustawienie
Maksymalna
rozdzielczo
ść
.
Na zdj
ę
ciu pojawia si
ę
niepo
żą
dane obramowanie
Wi
ę
kszo
ść
rodzajów papieru
Dotyczy papieru fotograficznego z odrywan
ą
zak
ł
adk
ą
Wi
ę
kszo
ść
rodzajów papieru
Je
ś
li zdj
ę
cie zawiera niezamierzone obramowanie, nale
ż
y wykona
ć
jedn
ą
z poni
ż
szych
czynno
ś
ci:
Wyrównaj kasety drukuj
ą
ce
.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
, kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
i
sprawd
ź
, czy wybrany rozmiar papieru odpowiada zarówno rozmiarowi
sformatowanego zdj
ę
cia, jak i rozmiarowi papieru umieszczonego w zasobniku
wej
ś
ciowym.
Sprawd
ź
, czy problem nie dotyczy obrazu
ź
ród
ł
owego. Je
ś
li na przyk
ł
ad drukowany
jest zeskanowany obraz, sprawd
ź
, czy obraz nie zmieni
ł
po
ł
o
ż
enia na skanerze.
Sprawd
ź
, czy u
ż
ywane oprogramowanie umo
ż
liwia drukowanie bez obramowania.
Dotyczy papieru fotograficznego z odrywan
ą
zak
ł
adk
ą
Je
ś
li obramowanie pojawia si
ę
poni
ż
ej odrywanej zak
ł
adki, nale
ż
y j
ą
usun
ąć
.
Rozdzia
ł
12
86
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices