HP DeskJet D4100 user manual download (Page 87 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 104
Atrament si
ę
rozmazuje
Je
ż
eli z ty
ł
u zdj
ę
cia pojawia si
ę
rozmazany atrament lub arkusze papieru sklejaj
ą
si
ę
,
zastosuj si
ę
do poni
ż
szych wskazówek:
U
ż
yj papieru HP Photo.
Sprawd
ź
, czy papier fotograficzny nie zwija si
ę
. Je
ś
li papier fotograficzny jest
zwini
ę
ty, umie
ść
go w plastikowej torbie i delikatnie wygnij w przeciwnym kierunku,
aby go wyprostowa
ć
.
Fragment zdj
ę
cia jest wyblak
ł
y
Blakni
ę
cie mo
ż
e wyst
ą
pi
ć
na brzegach lub w pobli
ż
u brzegów zdj
ę
cia.
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
na brzegach zdj
ę
cia
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
przy brzegach zdj
ę
cia
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
na brzegach zdj
ę
cia
Sprawd
ź
, czy papier fotograficzny si
ę
nie zwija. Je
ś
li papier fotograficzny si
ę
zwija,
umie
ść
go w plastikowej torebce i delikatnie odwi
ń
w przeciwnym kierunku. Je
ś
li problem
wyst
ę
puje nadal, u
ż
yj papieru fotograficznego, który si
ę
nie zwija.
Informacje na temat zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem si
ę
zamieszczono w sekcji
Przechowywanie i u
ż
ywanie papieru fotograficznego
.
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
przy brzegach zdj
ę
cia
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
85
Sample
This manual is suitable for devices