HP DeskJet D4100 user manual download (Page 80 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 104
4.
Je
ś
li kolory na zdj
ę
ciu w dalszym ci
ą
gu s
ą
przyciemnione lub nieprawid
ł
owe, otwórz
okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
, kliknij kart
ę
Kolor
, a nast
ę
pnie kliknij
przycisk
Zaawansowane ustawienia kolorów
.
5.
Dostosuj kolory za pomoc
ą
okna dialogowego
Zaawansowane ustawienia
kolorów
.
Na zdj
ę
ciu s
ą
widoczne poziome linie
Je
ś
li na zdj
ę
ciach s
ą
widoczne jasne lub ciemne poziome linie, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
1.
Oczy
ść
kasety drukuj
ą
ce.
2.
Wydrukuj ponownie zdj
ę
cie.
3.
Je
ś
li linie poziome s
ą
nadal widoczne, przeprowad
ź
kalibracj
ę
jako
ś
ci druku
.
W celu przeprowadzenia kalibracji jako
ś
ci druku nale
ż
y zainstalowa
ć
czarn
ą
i
trójkolorow
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
4.
Wydrukuj ponownie zdj
ę
cie.
Fragment zdj
ę
cia jest wyblak
ł
y
Blakni
ę
cie mo
ż
e wyst
ą
pi
ć
na brzegach lub w pobli
ż
u brzegów zdj
ę
cia.
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
na brzegach zdj
ę
cia
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
przy brzegach zdj
ę
cia
Blakni
ę
cie pojawia si
ę
na brzegach zdj
ę
cia
Rozdzia
ł
12
78
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices