HP DeskJet D4100 user manual download (Page 8 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 104
2
Funkcje specjalne
Gratulujemy zakupu drukarki HP Deskjet odznaczaj
ą
cej si
ę
tyloma zaletami!
Drukowanie bez obramowania
: Funkcja drukowania bez obramowania umo
ż
liwia
drukowanie
zdj
ęć
oraz
ulotek
na ca
ł
ej powierzchni kartki.
Drukowanie w trybie sze
ś
ciu kolorów atramentu
: Przy u
ż
yciu
fotograficznej
kasety drukuj
ą
cej
(do nabycia oddzielnie) mo
ż
na poprawi
ć
jako
ść
drukowanych
zdj
ęć
.
Tryb rezerwowy
: Funkcja ta pozwala na kontynuacj
ę
drukowania za pomoc
ą
jednej
kasety drukuj
ą
cej, podczas gdy druga kaseta pozostaje pusta. Informacje na ten
temat mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
Drukowanie z aparatu cyfrowego
: Zdj
ę
cia mo
ż
na drukowa
ć
bezpo
ś
rednio z
aparatu fotograficznego przy u
ż
yciu
przedniego portu USB
.
Drukowanie panoramiczne
: Funkcja ta umo
ż
liwia drukowanie zdj
ęć
panoramicznych
z obramowaniem
lub
bez obramowania
.
Atramenty HP Vivera
: Umo
ż
liwiaj
ą
uzyskanie jako
ś
ci zdj
ęć
zbli
ż
onej do
rzeczywisto
ś
ci oraz s
ą
wyj
ą
tkowo odporne na blakni
ę
cie. Maj
ą
tak
ż
e specjalnie
dobrany sk
ł
ad i zosta
ł
y naukowo przebadane pod wzgl
ę
dem jako
ś
ci, czysto
ś
ci i
odporno
ś
ci na blakni
ę
cie.
Przycisk Photosmart Express
: Przycisk
Photosmart Express
s
ł
u
ż
y do
uruchamiania programu HP Photosmart Express, który umo
ż
liwia szybkie i
ł
atwe
tworzenie odbitek zdj
ęć
lub zakup odbitek przez Internet.
Etykiety na dyski CD/DVD
: Wykonaj w
ł
asne dyski CD i DVD, drukuj
ą
c wysokiej
jako
ś
ci, tanie
Etykiety na dyski CD/DVD
. (Funkcja ta mo
ż
e by
ć
niedost
ę
pna w
niektórych krajach/regionach).
6
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices