HP DeskJet D4100 user manual download (Page 79 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 104
Komunikat „Kaseta drukuj
ą
ca jest w niew
ł
a
ś
ciwym gnie
ź
dzie”
Komunikat ten informuje,
ż
e kaseta drukuj
ą
ca zosta
ł
a zainstalowana po niew
ł
a
ś
ciwej
stronie kosza kaset drukuj
ą
cych.
Trójkolorow
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y zawsze instalowa
ć
w lewej przegrodzie kosza
kaset drukuj
ą
cych.
Czarn
ą
lub fotograficzn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y instalowa
ć
w prawej przegrodzie
kosza kaset drukuj
ą
cych.
Zdj
ę
cia nie s
ą
drukowane prawid
ł
owo
Sprawdzanie zasobnika papieru
Sprawdzanie w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
Kolory s
ą
przyciemnione lub nieprawid
ł
owe
Na zdj
ę
ciu s
ą
widoczne poziome linie
Fragment zdj
ę
cia jest wyblak
ł
y
Sprawdzanie zasobnika papieru
1.
Sprawd
ź
, czy papier fotograficzny jest umieszczony w zasobniku papieru stron
ą
przeznaczon
ą
do zadrukowania w dó
ł
.
2.
Wsu
ń
papier do przodu, a
ż
napotkasz opór.
3.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
Nie dociskaj prowadnicy zbyt mocno, aby nie wygi
ąć
i nie pofa
ł
dowa
ć
papieru.
Sprawdzanie w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
i sprawd
ź
nast
ę
puj
ą
ce opcje:
Karta
Ustawienie
Papier/Jako
ść
Format
: Odpowiedni rozmiar papieru
Rodzaj
: Odpowiedni papier fotograficzny
Jako
ść
druku
:
Najlepsza
lub
Maksymalna
rozdzielczo
ść
Kolory s
ą
przyciemnione lub nieprawid
ł
owe
Je
ś
li kolory na zdj
ę
ciach s
ą
przyciemnione lub nieprawid
ł
owe, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
1.
Sprawd
ź
, czy w
ż
adnej kasecie drukuj
ą
cej nie ko
ń
czy si
ę
atrament.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Wy
ś
wietlanie szacunkowego poziomu
atramentu
. Je
ś
li w kasetach jest jeszcze wystarczaj
ą
co du
ż
o atramentu, przejd
ź
do
punktu 2.
2.
Wyrównaj
kasety drukuj
ą
ce.
3.
Wydrukuj ponownie zdj
ę
cie.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
77
Sample
This manual is suitable for devices