HP DeskJet D4100 user manual download (Page 78 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 104
3.
Sprawd
ź
list
ę
kaset drukuj
ą
cych obs
ł
ugiwanych przez drukark
ę
.
a.
Otwórz
Zestaw narz
ę
dzi
drukarki.
b.
Kliknij kart
ę
Szacunkowy poziom atramentu
.
c.
Kliknij przycisk
Informacje dotycz
ą
ce kaset drukuj
ą
cych
, aby wy
ś
wietli
ć
list
ę
numerów katalogowych kaset drukuj
ą
cych.
Numery katalogowe kaset drukuj
ą
cych mo
ż
na równie
ż
znale
źć
w podr
ę
cznym
przewodniku dostarczonym z drukark
ą
.
4.
Sprawd
ź
dat
ę
wa
ż
no
ś
ci na kasecie drukuj
ą
cej.
5.
Je
ś
li kaseta drukuj
ą
ca ma niew
ł
a
ś
ciwy numer katalogowy lub up
ł
yn
ęł
a data
wa
ż
no
ś
ci, zainstaluj now
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w
sekcji
Instrukcje dotycz
ą
ce instalacji
.
6.
Zamknij pokryw
ę
drukarki.
Je
ś
li kontrolka wznawiania nie miga, problem zosta
ł
rozwi
ą
zany.
Je
ś
li kontrolka wznawiania miga, odwied
ź
witryn
ę
pomocy technicznej firmy HP pod
adresem
www.hp.com/support
.
Kaseta drukuj
ą
ca jest uszkodzona lub nieprawid
ł
owo zainstalowana
Je
ś
li kasety drukuj
ą
ce s
ą
uszkodzone lub nieprawid
ł
owo zainstalowane, drukarka nie
mo
ż
e drukowa
ć
.
Aby usun
ąć
problem
1.
Podnie
ś
pokryw
ę
drukarki.
2.
Wykonaj jedn
ą
z nast
ę
puj
ą
cych czynno
ś
ci:
Je
ś
li na ekranie jest wy
ś
wietlany komunikat o b
łę
dzie, wyjmij kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
wskazan
ą
w komunikacie. Przejd
ź
do punktu 3.
Je
ś
li komunikat o b
łę
dzie nie jest wy
ś
wietlany, wyjmij i zainstaluj ponownie
wszystkie kasety drukuj
ą
ce.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Instrukcje dotycz
ą
ce instalacji
.
Je
ś
li b
łą
d wyst
ę
puje nadal, przejd
ź
do punktu 3.
3.
Wyczy
ść
r
ę
cznie
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
4.
W
ł
ó
ż
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
z powrotem do drukarki i zamknij jej pokryw
ę
.
Je
ś
li b
łą
d wyst
ę
puje nadal, kaseta drukuj
ą
ca jest uszkodzona i nale
ż
y j
ą
wymieni
ć
.
Uwaga
W przypadku braku zapasowej kasety drukuj
ą
cej mo
ż
na
kontynuowa
ć
drukowanie w trybie rezerwowym przy u
ż
yciu drugiej, sprawnej
kasety. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
5.
Je
ś
li b
łą
d wyst
ę
puje nadal, odwied
ź
witryn
ę
pomocy technicznej firmy HP pod
adresem
www.hp.com/support
.
Komunikat „Drukowanie w trybie rezerwowym”
Gdy drukarka wykryje,
ż
e zainstalowana jest tylko jedna kaseta drukuj
ą
ca, przechodzi
w tryb rezerwowy. W trybie tym dokumenty mog
ą
by
ć
drukowane przy u
ż
yciu jednej
kasety drukuj
ą
cej, ale drukarka pracuje wolniej i pogarsza si
ę
jako
ść
druku.
Je
ś
li komunikat dotycz
ą
cy trybu rezerwowego jest wy
ś
wietlany, gdy w drukarce s
ą
zainstalowane dwie kasety drukuj
ą
ce, sprawd
ź
, czy z obu kaset zosta
ł
a usuni
ę
ta
plastikowa ta
ś
ma. Gdy styki kasety s
ą
zakryte plastikow
ą
ta
ś
m
ą
ochronn
ą
, drukarka nie
mo
ż
e wykry
ć
, czy kaseta jest zainstalowana.
Rozdzia
ł
12
76
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices