HP DeskJet D4100 user manual download (Page 77 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 104
Je
ś
li w drukarce nie ma lu
ź
nych ani uszkodzonych cz
ęś
ci, wykonaj nast
ę
puj
ą
ce
czynno
ś
ci:
1.
Sprawd
ź
, czy wewn
ą
trz drukarki nie ma
ż
adnych cia
ł
obcych, które uniemo
ż
liwiaj
ą
ruch kaset drukuj
ą
cych, takich jak resztki opakowania transportowego. Je
ś
li
przedmioty takie znajduj
ą
si
ę
w drukarce, usu
ń
je.
2.
Sprawd
ź
, czy kasety drukuj
ą
ce s
ą
prawid
ł
owo zainstalowane w koszu.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Instrukcje dotycz
ą
ce instalacji
.
3.
Upewnij si
ę
,
ż
e trójkolorowa kaseta drukuj
ą
ca jest zainstalowana w lewej, a czarna
lub fotograficzna kaseta drukuj
ą
ca — w prawej przegrodzie kosza.
4.
Sprawd
ź
, czy nie dosz
ł
o do zaci
ę
cia papieru. Je
ś
li tak, usu
ń
zaci
ę
cie papieru.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Zaci
ę
cie papieru
.
5.
Opu
ść
pokryw
ę
drukarki.
6.
Pod
łą
cz przewód zasilaj
ą
cy z ty
ł
u drukarki, a nast
ę
pnie w
łą
cz drukark
ę
.
Je
ś
li kontrolka wznawiania nie miga, kontynuuj drukowanie dokumentu.
Je
ś
li kontrolka wznawiania miga, naci
ś
nij przycisk
Wznów
.
Je
ś
li kontrolka nadal miga, powtórz wymienione czynno
ś
ci.
Problemy z kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
Niew
ł
a
ś
ciwa kaseta drukuj
ą
ca
Kaseta drukuj
ą
ca jest uszkodzona lub nieprawid
ł
owo zainstalowana
Komunikat „Drukowanie w trybie rezerwowym”
Komunikat „Kaseta drukuj
ą
ca jest w niew
ł
a
ś
ciwym gnie
ź
dzie”
Niew
ł
a
ś
ciwa kaseta drukuj
ą
ca
Drukowanie jest mo
ż
liwe tylko w przypadku, gdy zainstalowane s
ą
w
ł
a
ś
ciwe kasety
drukuj
ą
ce.
Aby sprawdzi
ć
, czy zosta
ł
y zainstalowane odpowiednie kasety drukuj
ą
ce
1.
Otwórz pokryw
ę
drukarki.
2.
Odczytaj numer katalogowy na etykiecie kasety drukuj
ą
cej.
1
Etykieta z numerem katalogowym
2
Data wa
ż
no
ś
ci
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
75
Sample
This manual is suitable for devices