HP DeskJet D4100 user manual download (Page 76 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 104
Je
ś
li w zasobniku wej
ś
ciowym znajduje si
ę
papier
1.
Sprawd
ź
, czy:
W zasobniku wej
ś
ciowym znajduje si
ę
wystarczaj
ą
ca ilo
ść
papieru (co najmniej
dziesi
ęć
arkuszy).
Zasobnik wej
ś
ciowy nie jest nadmiernie zape
ł
niony.
Stos arkuszy papieru dotyka tylnej cz
ęś
ci zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru tak, aby
ś
ci
ś
le przylega
ł
a do brzegu papieru.
3.
Naci
ś
nij przycisk
Wznów
, aby kontynuowa
ć
drukowanie.
Je
ś
li zasobnik wej
ś
ciowy jest pusty
1.
Za
ł
aduj papier do zasobnika.
2.
Naci
ś
nij przycisk
Wznów
, aby kontynuowa
ć
drukowanie.
Urz
ą
dzenie drukuje na kilku arkuszach naraz
Je
ś
li urz
ą
dzenie drukuje na kilku arkuszach naraz, nale
ż
y sprawdzi
ć
nast
ę
puj
ą
ce
elementy:
Gramatura papieru
Prawid
ł
owo
ść
za
ł
adowania papieru
Gramatura papieru
Drukarka mo
ż
e drukowa
ć
na kilku arkuszach naraz, je
ś
li
gramatura papieru
jest mniejsza
od zalecanej. Nale
ż
y zastosowa
ć
papier o zalecanych danych technicznych.
Prawid
ł
owo
ść
za
ł
adowania papieru
Drukarka mo
ż
e drukowa
ć
na kilku arkuszach papieru naraz, je
ś
li papier zosta
ł
zbyt
mocno doci
ś
ni
ę
ty do jej tylnej
ś
cianki oraz gdy prowadnica papieru nie jest doci
ś
ni
ę
ta do
arkuszy. Za
ł
aduj ponownie papier do zasobnika papieru, wsuwaj
ą
c go do oporu, a
nast
ę
pnie dosu
ń
prowadnic
ę
do brzegu stosu papieru.
Drukarka mo
ż
e równie
ż
drukowa
ć
na kilku arkuszach naraz, je
ś
li za
ł
adowano ró
ż
ne
rodzaje papieru. Na przyk
ł
ad papier fotograficzny mo
ż
e by
ć
pomieszany ze zwyk
ł
ym
papierem. Opró
ż
nij zasobnik papieru i za
ł
aduj jedynie taki rodzaj papieru, który jest
odpowiedni dla drukowanego dokumentu.
Drukarka jest zablokowana
Je
ś
li drukarka zablokuje si
ę
podczas drukowania dokumentu, naci
ś
nij przycisk Wznów.
Je
ś
li nie mo
ż
na rozpocz
ąć
ponownie drukowania, podnie
ś
pokryw
ę
drukarki, a nast
ę
pnie
od
łą
cz przewód zasilaj
ą
cy z ty
ł
u urz
ą
dzenia.
Przestroga
Sprawd
ź
, czy wewn
ą
trz drukarki nie ma lu
ź
nych lub uszkodzonych
cz
ęś
ci. Je
ś
li znajdziesz lu
ź
ne lub uszkodzone cz
ęś
ci, przejd
ź
do
sekcji
www.hp.com/support
.
Rozdzia
ł
12
74
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices