HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 104
6.
Je
ś
li nie mo
ż
na wyci
ą
gn
ąć
papieru z ty
ł
u drukarki, podnie
ś
pokryw
ę
drukarki, usu
ń
zaci
ę
cie papieru z przodu urz
ą
dzenia, a nast
ę
pnie opu
ść
pokryw
ę
.
Przestroga
Podczas usuwania zaci
ę
cia papieru z przodu urz
ą
dzenia
nale
ż
y zachowa
ć
ostro
ż
no
ść
, poniewa
ż
mo
ż
na uszkodzi
ć
drukark
ę
.
7.
W
łą
cz drukark
ę
, a nast
ę
pnie naci
ś
nij przycisk
Wznów
.
8.
Wydrukuj ponownie dokument.
Uwaga
Je
ś
li zaci
ę
cie papieru wyst
ę
puje cz
ę
sto, zastosuj papier o wi
ę
kszej
gramaturze. Sekcja
Dane techniczne drukarki
zawiera dane techniczne
dotycz
ą
ce gramatur papieru.
Problemy z papierem
Drukarka nie pobiera papieru
Drukarka zwraca papier
Komunikat o braku papieru
Urz
ą
dzenie drukuje na kilku arkuszach naraz
Drukarka nie pobiera papieru
Spróbuj zastosowa
ć
jedno lub kilka z poni
ż
szych rozwi
ą
za
ń
:
Zmniejsz liczb
ę
arkuszy w zasobniku wej
ś
ciowym.
Wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego, a nast
ę
pnie za
ł
aduj go ponownie.
U
ż
yj innego rodzaju papieru.
Drukarka zwraca papier
Je
ś
li drukarka zwraca papier, spróbuj zastosowa
ć
jedno z poni
ż
szych rozwi
ą
za
ń
:
Nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy plastikowa ta
ś
ma ochronna zosta
ł
a usuni
ę
ta z kaset
drukuj
ą
cych.
Je
ś
li podczas drukowania dokumentu bez obramowania miga kontrolka
wznawiania, by
ć
mo
ż
e drukowanie bez obramowania jest wykonywane z
zainstalowan
ą
jedynie czarn
ą
kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
. Do drukowania bez obramowania
wymagana jest trójkolorowa i czarna kaseta drukuj
ą
ca.
Komunikat o braku papieru
Wykonaj czynno
ś
ci odpowiednie dla zaistnia
ł
ej sytuacji.
Je
ś
li w zasobniku wej
ś
ciowym znajduje si
ę
papier
Je
ś
li zasobnik wej
ś
ciowy jest pusty
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
73
Sample
This manual is suitable for devices