HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 104
Je
ś
li drukarka nadal nie drukuje
1.
Wybierz poni
ż
ej temat, który najlepiej charakteryzuje istniej
ą
cy problem:
Zaci
ę
cie papieru
Komunikat o braku papieru
Drukarka zwraca papier
Drukarka jest zablokowana
2.
Je
ś
li drukarka w dalszym ci
ą
gu nie drukuje, wy
łą
cz, a nast
ę
pnie uruchom ponownie
komputer.
Zaci
ę
cie papieru
Usuwanie zaci
ę
cia papieru
1.
Naci
ś
nij przycisk
Wznów
.
Je
ś
li zaci
ę
cie papieru nie zosta
ł
o usuni
ę
te, przejd
ź
do nast
ę
pnego punktu.
2.
Wy
łą
cz drukark
ę
.
3.
Zdemontuj tylne drzwiczki dost
ę
pu. Naci
ś
nij uchwyt w prawo, a nast
ę
pnie wyci
ą
gnij
drzwiczki.
4.
Wyjmij papier znajduj
ą
cy si
ę
we wn
ę
trzu drukarki, wyci
ą
gaj
ą
c go z ty
ł
u urz
ą
dzenia.
Je
ś
li drukowane by
ł
y etykiety, upewnij si
ę
,
ż
e
ż
adna z nich nie odklei
ł
a si
ę
od
arkusza podczas przechodzenia przez drukark
ę
.
5.
Za
ł
ó
ż
starannie tylne drzwiczki dost
ę
pu.
Rozdzia
ł
12
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices