HP DeskJet D4100 user manual download (Page 69 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 104
Wyjmowanie kasety drukuj
ą
cej z pojemnika
1.
W celu zwolnienia kasety nale
ż
y nacisn
ąć
górn
ą
cz
ęść
pojemnika w dó
ł
i do ty
ł
u.
2.
Nast
ę
pnie nale
ż
y wysun
ąć
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
z pojemnika.
Przestroga
Kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y chroni
ć
przed upadkiem.
Upuszczenie kasety drukuj
ą
cej mo
ż
e spowodowa
ć
jej uszkodzenie.
Zestaw narz
ę
dzi drukarki
Okno Zestaw narz
ę
dzi zawiera szereg u
ż
ytecznych narz
ę
dzi rozszerzaj
ą
cych
funkcjonalno
ść
urz
ą
dzenia.
Okno Zestaw narz
ę
dzi umo
ż
liwia wykonanie nast
ę
puj
ą
cych czynno
ś
ci:
Wyrównanie kaset drukuj
ą
cych
Kalibrowanie jako
ś
ci druku
Czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
Drukowanie strony testowej
Wy
ś
wietlanie szacowanych poziomów atramentu
Aby otworzy
ć
okno Zestaw narz
ę
dzi drukarki
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Us
ł
ugi
, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Serwis urz
ą
dzenia
.
Zostanie wy
ś
wietlone okno Zestaw narz
ę
dzi.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
67
Sample
This manual is suitable for devices