HP DeskJet D4100 user manual download (Page 62 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 104
Numer katalogowy mo
ż
na znale
źć
w trzech miejscach:
Etykieta z numerem katalogowym: numer ten mo
ż
na znale
źć
na etykiecie
wymienianej kasety drukuj
ą
cej.
1
Etykieta z numerem katalogowym
Dokumentacja drukarki: list
ę
numerów katalogowych, którymi oznaczone s
ą
kasety
drukuj
ą
ce, mo
ż
na znale
źć
w podr
ę
cznym przewodniku dostarczonym z drukark
ą
.
Okno dialogowe Informacje dotycz
ą
ce kaset drukuj
ą
cych: aby wy
ś
wietli
ć
list
ę
numerów katalogowych kaset drukuj
ą
cych, otwórz okno
Zestaw narz
ę
dzi
, kliknij
kart
ę
Szacunkowy poziom atramentu
, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Informacje
dotycz
ą
ce kaset drukuj
ą
cych
.
Tryb rezerwowy
Drukarka mo
ż
e pracowa
ć
nawet wtedy, gdy zainstalowana jest tylko jedna kaseta
drukuj
ą
ca. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
Instrukcje dotycz
ą
ce instalacji
Aby zainstalowa
ć
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
1.
Sprawd
ź
, czy drukarka jest w
łą
czona.
2.
Umie
ść
w zasobniku papieru zwyk
ł
y bia
ł
y papier formatu Letter lub A4.
3.
Otwórz pokryw
ę
drukarki.
4.
Poczekaj, a
ż
kosz kaset drukuj
ą
cych przesunie si
ę
do prawej strony drukarki, a
nast
ę
pnie zatrzyma si
ę
w tym po
ł
o
ż
eniu.
Rozdzia
ł
11
60
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices